Huisregelement

Lidmaatschap

Artikel 1
De aanmelding als lid van de vereniging dient te geschieden door het invullen van een door de vereniging voorgeschreven formulier en dit in te dienen bij het bestuurslid dat de ledenadministratie van de vereniging voert.

Artikel 2
De toelating tot lid van de vereniging is een feit zodra het inschrijfformulier ondertekend en voorzien van een geldig bankrekeningnummer is afgegeven bij het bestuurslid dat de ledenadministratie van de vereniging voert. Men verplicht zich hiermee om de daarbij behorende contributie voor het lopende jaar te voldoen.

Artikel 2a
Het lidmaatschap van ACZ-Capelle is voor 1 jaar. Een zwemjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Zonder wederopzegging uiterlijk 1 maand voor het verstrekken van het jaar te weten 30 november, wordt automatisch uw lidmaatschap voor een jaar verlengd.

Geldmiddelen

Artikel 3
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: inschrijfgelden, startgelden, contributies, entreegelden, bijdragen, renten, subsidies en andere baten. De facturen worden door de penningmeester uitgedeeld. De contributie dient binnen een maand na factuurdatum te zijn betaald. Kwartaal en halfjaar betalingen behoeven de goedkeuring van het Dagelijks Bestuur.

Het bestuur

Artikel 4 Het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit tenminste een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een pr functionaris. Het bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen. Jaarlijks treedt, desgewenst, een vierde van de leden van het DB af De voorzitter, penningmeester en secretaris treden nooit tegelijk maar in verschillende jaren af. Voor de aftredende leden van het DB dienen vervangers te zijn. Het kan echter niet zo zijn, dat leden van het DB jaren tegen hun zin lid moeten blijven, aangezien dit de motivatie en de toekomst van de vereniging niet ten goede komt. In dat geval kan gewerkt worden met een tijdelijke vervanger (a.i.), totdat de ALV gesproken heeft.

Artikel 5 De voorzitter
De voorzitter leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast. Hij/zij zorgt voor de uitvoering van alle besluiten van bestuurs- en/of Algemene Vergaderingen. Bij afwezigheid wordt hij/zij vervangen door een ander bestuurslid, aan te wijzen door het bestuur.

De voorzitter kan, in overleg met de secretaris, te allen tijde de vergadering van een commissievergadering van een van de afdelingen bijwonen en heeft daar een adviserende stem.

De voorzitter heeft het recht beraadslagingen tijdens vergaderingen onder zijn/haar leiding af te sluiten waaneer hij/zij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht de besprekingen weer te openen wanneer ten minste een derde van de aanwezige leden een verzoek daar toe doet.

Artikel 6 De secretaris
De secretaris houdt de notulen van de vergaderingen bij, voert de correspondentie van de vereniging, waarvan hij/zij afschriften bewaart en verzorgt het archief. Bij afwezigheid wordt hij/zij vervangen door een ander bestuurslid, aan te wijzen door het bestuur. De secretaris, in overleg met de voorzitter, heeft te allen tijde het recht de vergadering van een commissie bij te wonen en heeft daarin een adviserende stem.

Artikel 7 De Penningmeester
De penningmeester voert het beheer over de financiële middelen van de vereniging. Hij/zij registreert op overzichtelijke wijze alle inkomsten en uitgaven van de vereniging en legt daarvoor jaarlijks rekening en verantwoording af op de Algemene Vergadering (zie art.9). De penningmeester kan zich laten assisteren door een administratief medewerker om de taak beter behapbaar te maken.

De penningmeester belegt of spaart eventuele overschotten in overleg met het bestuur, maar is in dit geval voor de wijze van belegging niet persoonlijk aansprakelijk. Het onttrekken van gelden aan belegde of gespaarde overschotten behoeft de goedkeuring van het bestuur.

Bij tussentijds aftreden, legt de penningmeester binnen acht dagen na zijn/haar aftreden rekening en verantwoording af aan de financiële commissie. Deze commissie brengt binnen acht dagen schriftelijk rapport uit aan het bestuur.

Artikel 8 De Leden
De leden  vervangen zo nodig de overige bestuursleden en zijn behulpzaam bij de uitvoering van hun taken.

Kascommissie

Artikel 9
Jaarlijks wordt op de Algemene Vergadering een financiële commissie benoemd, bestaande uit drie meerderjarige leden en/of ouders/verzorgers van leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. De financiële commissie controleert uiterlijk tien dagen vóór de volgende te houden Algemene Vergadering de registratie van inkomsten en uitgaven van de vereniging en de rekening en verantwoording van de penningmeester over het afgelopen jaar en brent op de Algemene Vergadering verslag uit van al haar bevindingen.

Bestuursvergaderingen

Artikel 10
Op aanvraag van twee bestuursleden, anderen dan de voorzitter of de secretaris, is de voorzitter cq secretaris verplicht binnen 8 dagen een bestuursvergadering te beleggen.

Algemene vergaderingen

Artikel 11
De datum van de in artikel 17 van de statuten voorgeschreven jaarlijkse Algemene Vergadering wordt door het bestuur vast gesteld.

Artikel 12
Elk minderjarig lid van de vereniging, statutair onder de leeftijd van 16 jaar, kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door één ouder of verzorger, die dan ook alle rechten en plichten van het betreffende lid voor de duur van de vergadering overneemt. Indien er meerdere kinderen van een gezin lid zijn van de vereniging, heeft de ouder of verzorger net zoveel stemmen als het aantal kinderen van het gezin die lid zijn.

Stemmingen

Artikel 13
Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij een derde van de aanwezige stemgerechtigde leden schriftelijke stemming verlangt. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij bestuursvergaderingen is bij staking van de stemmen de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger beslissend.

Statuten en huishoudelijk reglement

Artikel 14
Voor alle leden en hun ouders/verzorgers liggen de statuten en het huishoudelijk reglement ter inzage bij de secretaris van de vereniging. Op verzoek kunnen de leden een kopie ontvangen, echter zo veel mogelijk digitaal (pdf) (indien een papieren versie wordt verlangd, geldt de regel: per gezin/huishouden maximaal één exemplaar)

Artikel 15
Dit huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden bij besluit van een Algemene Vergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 16
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.

Artikel 17
Dit reglement, c.q. wijzigingen in het reglement, treedt c.q. treden binnen veertien dagen na aanneming door de Algemene Vergadering in werking.

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Capelle aan den IJssel, 16-4- 2014

Namens het bestuur,

van Leeuwen E. van Meel
Voorzitter Penningmeester.