Commissie “50 jaar ACZ” zoekt leden en/of ouders.

Commissie “50 jaar ACZ” zoekt leden en/of ouders.

Bes­te leden, ouders en/of verzorgers,

Namens het bestuur vra­gen wij uw aan­dacht voor het volgende:

Op 1 okto­ber 2018 bestaat ACZ 50 jaar. Zeker omdat rond deze datum ook het nieu­we zwem­bad wordt geo­pend wil­len wij dit niet onge­merkt voor­bij laten gaan.

Daar­om zijn wij op zoek naar leden en/of ouders die mee wil­len den­ken in de op te rich­ten Com­mis­sie “50 jaar ACZ”

Wij den­ken voor­al aan afge­vaar­dig­den uit alle vijf de afde­lin­gen, te weten:

Ele­men­tair

Recre­a­tief 50+/mindervaliden

Syn­chroon

Wed­strijd

Wij den­ken dat er zeker men­sen zijn bin­nen ACZ die ons hier­bij graag wil­len onder­steu­nen c.q. helpen.

Jij/u kunt zich per direct aan­mel­den via de mail bij het secre­ta­ri­aat: secretaris@acz-capelle.nl

Aan­mel­den graag voor 1 mei 2017.

Wij zijn zeer benieuwd naar de aanmeldingen.

Namens het bestuur:

Eric van Meel penningmeester