Synchroonzwemmen

Welkom

Wel­kom bij de afde­ling syn­chroon­zwem­men van ACZ. Onze afde­ling bestaat uit meer dan 80 actie­ve leden en heeft als doel om ieder­een op zijn eigen niveau uit te dagen van recre­a­tief tot top­sport. Hard trai­nen, pres­te­ren en ple­zier maken in een vei­lig sport­kli­maat. Houd jij ook van zwem­men en bewe­gen op muziek, kom dan gezel­lig een keer mee­doen. Meld je hier­on­der aan voor een gra­tis proefles.

Logo ACZ Synchroon

Wat is synchroonzwemmen?

Syn­chroon­zwem­men heet inter­na­ti­o­naal Artis­tic Swim­ming. Je zwemt een uit­voe­ring op muziek, dit kan alleen solo, met zijn 2‑en duet, een groep 4–8 zwem­mers of com­bi­na­tie 6–10 zwem­mers zijn. Daar­naast zwem je ook tech­niek wed­strij­den. De jury geeft je cij­fers op uit­voe­ring, moei­lijk­heid en artis­tiek.
Als je net begint met syn­chroon­zwem­men moet je eerst diploma’s halen. In totaal zijn er 5 diploma’s te beha­len. Daar­na stroom je door naar de ver­schil­len­de com­pe­ti­ties op je eigen niveau.

Gratis proefles

Gezocht nieu­we leden

Hou je van zwem­men en bewe­gen op muziek? En heb je mini­maal een A‑diploma?

Dan is syn­chroon­zwem­men mis­schien wel iets voor jou!

Je bent van har­te wel­kom om een keer­tje mee te doen. Na de gra­tis proef­les kan je een strip­pen­kaart kopen waar­mee je nog eens 3 les­sen bin­nen 2 weken mee kunt doen voor 10 euro. Zo kan je uit­pro­be­ren of syn­chroon­zwem­men bij je past.

Proef­zwem­men kan op: 

 • Dins­dag 18:00–19:00 uur
 • Don­der­dag 18:00–19:00 uur
 • Zater­dag 08:55–09:55 uur

Graag wil­len we van te voren weten wan­neer je komt. Meld je aan door een mail­tje te stu­ren naar synchroon@acz-capelle.nl

Training

Trai­ning is een belang­rijk onder­deel van syn­chroon­zwem­men. De trai­nin­gen bestaan uit land- en watertrainingen.

Tij­dens de land­trai­nin­gen wordt er gewerkt aan het ver­gro­ten van de lenig­heid en conditie. 

De water­trai­ning bestaat altijd uit een war­ming-up door mid­del van inzwem­men (con­di­tie), figu­ren oefe­nen (tech­niek) en muziekzwemmen.

ACZ traint op de vol­gen­de momenten:

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Zaterdag

Trainers

De syn­chroon­zwem­men afde­ling heeft meer­de­re trai­ners met diploma’s. Ook geven onze juni­o­ren en seni­o­ren 1 uur trai­ning per week.

Hier­mee wordt gewaar­borgd dat onze leden een kwa­li­ta­tief goe­de trai­ning krij­gen en de tech­niek stap voor stap goed krij­gen aan­ge­leerd of zich stap voor stap kun­nen verbeteren.

De trai­ners­groep bestaat uit:

 • Antoi­net­te Sijben
 • Cedri­que Leenderts
 • Clai­re Lanser
 • Dan­ny Verwaal
 • Deb­by Feleus
 • Dion­ne Sijben
 • Emmy Bon­te
 • Esther Lan­ser
 • Floor Schal­len­berg
 • Hans Seven­stern
 • Hes­ter Cup
 • Jaco­mar Stout
 • Kim Schal­len­berg
 • Lau­ra Sijben
 • Lau­ra van Meel
 • Leti­zia Holstvoogd
 • Mano­lya Yapar
 • Maria Loren­zi­ni
 • Mar­leen Brandhorst
 • Mary-Ann van Grinsven
 • May Secen­stern
 • Merel Leu­ring
 • Mir­jam Schallenberg
 • Nadi­ne de Hoop
 • Nico­le Tournier
 • Oli­via Merkus
 • Pau­lien van den Broek
 • Petri Engels
 • Rowen­na Tiggeloven
 • Seb­nem Yapar
 • Sen­na Verwaal
 • Shir­ley Titt
 • Syl­vie Holstvoogd
 • Tha­ra Maas
 • Yin­li Titt

De afde­lings­ver­te­gen­woor­di­ger van Syn­chroon­zwem­men is: Mano­lya Yapar. 

Beginnende zwemmers

Als je start met syn­chroon­zwem­men moet je de vol­gen­de diploma’s halen:

 • Basi­di­plo­ma
 • Zeil­bootdi­plo­ma
 • Bal­let­been­di­plo­ma
 • Spa­gaat­di­plo­ma
 • Bar­ra­cu­dadi­plo­ma

Wed­strij­den:
Er zijn elk jaar 3 tech­niek­wed­strij­den en 1 uitvoeringswedstrijd.

Wedstrijden

Klik hier voor de KNZB Regio West Wed­strijd­ka­len­der

Klik hier voor de KNZB Regio West wedstrijduitslagen

Zwemmen in de top

Al jaren doet ACZ Syn­chro mee in de top van Nederland!

2010 werd ACZ voor het eerst Neder­lands Kam­pi­oen met de jong­ste cate­go­rie t/m 12 jaar. Sinds­dien leve­ren we ieder jaar Neder­lands Kam­pi­oe­nen af!
2012 werd ACZ voor het eerst uit­ge­no­digd door de KNZB voor de Neder­land­se selec­tie. Meer­de­re ACZ zwem­sters maken ieder jaar deel uit van de Neder­land­se selec­tie.
2015 de eer­ste keer een zwem­ster op de Euro­pe­se Spe­len
2017 wer­den we zelfs voor de eer­ste keer uit­ge­roe­pen tot bes­te ver­e­ni­ging van Neder­land.
2019 de eer­ste keer een ACZ zwem­ster met duet op een WK

Synchroonzwemmen is voor iedereen

Syn­chroon­zwem­men is ook voor jon­gens. Sinds een aan­tal jaar is mixed-duet (jon­gen en meis­je) een onder­deel op kam­pi­oen­schap­pen.
Gio­van­ni is als eer­ste jon­gen op 6‑jarige leef­tijd, in 2010, bij ACZ begon­nen met syn­chroon­zwem­men.
Hij heeft ook zijn eigen film ‘Gio­van­ni en het water­bal­let’.

Interesse?