Financieel

SPONSOREN ACZ

Sponsoring

Intersse?

Heeft u inte­res­se om de opnieuw bloei­en­de zwem­ver­e­ni­ging ACZ te steu­nen in de vorm van gif­ten, spon­so­ring en/of adver­te­ren op deze web­si­te of op onze kle­ding?
Neem in dat geval dan even con­tact op met onze secre­ta­ris.

Sponsorkliks

Met Spons­or­Kliks kan je zelf een finan­ci­ë­le bij­dra­ge leve­ren aan ACZ, zon­der dat het jou een cent extra kost!
 
Bestel onli­ne een piz­za, bij­voor­beeld via Thuis­be­zorgd, dan ont­vangt jouw spon­sordoel (ACZ) hier­voor geld in de clubkas.
 
Ook ande­re gro­te web­win­kels doen mee, denk aan
Bol, Coo­l­blue en Boo­king, HEMA en nog heeeeeel veel meer. Een per­cen­ta­ge van het aan­koop­be­drag gaat naar jouw spon­sordoel ACZ.
 
En nog­maals, het kost je niets extra, alleen een paar extra kliks!
 
Hoe werkt het? Heel sim­pel. Web­win­kels beta­len een com­mis­sie voor elke bestel­ling van een klant die via SponsorKliks.com komt. 75% van deze com­mis­sie stor­ten zij op de bank­re­ke­ning van jouw spon­sordoel (ACZ). Of je nu recht­streeks naar bij­voor­beeld Bol gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol, jij betaalt het­zelf­de. Alleen in het laat­ste geval keert Bol ons een com­mis­sie uit en pro­fi­teert ACZ hier direct van!
 
In deze 3 stap­pen spon­sor je ACZ:
  1. Ga naar www.sponsorkliks.com
  2. Vul in welk spon­sordoel je wilt spon­so­ren (ACZ);
  3. Vind en selec­teer de web­shop waar je een aan­koop wilt doen.
Van­af hier is het weer het nor­ma­le pro­ces op de geko­zen webshop.

Contributie

Zie con­tri­bu­tie.

Declaratieformulieren

Hier staan voor de trainers/trainsters en alle ande­re bestuurs- en com­mis­sie­le­den de actu­e­le for­mu­lie­ren voor het decla­re­ren van onkosten:

Gaar­ne deze for­mu­lie­ren gete­kend door de vrij­wil­li­ger en het betref­fen­de bestuurs­lid van de afde­ling en opstu­ren aan de penningmeester.