Recreatief

RECREATIEF

Spor­tief bewe­gen in eigen tem­po en in een gezel­li­ge sfeer. Je kunt vrij zwem­men, baan­tjes trek­ken en mee­doen aan een half uur­tje Aqua gym onder pro­fes­si­o­ne­le leiding.

Logo ACZ Recreatief

Gezel­lig een bab­bel­tje maken tij­dens en na het zwem­men hoort er ook bij. Boven­dien wor­den er in het jaar enke­le acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd om in een ont­span­nen sfeer elkaar beter te leren ken­nen. In beperk­te mate is er op woens­dag gele­gen­heid voor men­sen met een beper­king om onder per­soon­lij­ke bege­lei­ding van vrij­wil­li­gers vrij te bewe­gen in het zwembad.

Kom eens langs en neem bad­kle­ding mee zodat je de sfeer en ple­zier in het water kan ervaren.

Je bent van har­te welkom!

Voor meer infor­ma­tie, mail naar recreatief@acz-capelle.nl.

Verenigings­kleding

Van­af het nieu­we sei­zoen (2022/2023) krijgt onze ver­e­ni­ging nieu­we club­kle­ding. Ook de leden van recre­a­tief kun­nen deze club­kle­ding met bedruk­king in afde­lings­kleur bestel­len bij de web­win­kel van sport­win­kel Spor­te­mo­ti­on in Barend­recht via onder­staan­de knop met link.

Mocht u nog geen account heb­ben kunt u zich in de web­win­kel aan­mel­den via de knop ‘Regi­stre­ren’.

Bestel hier

Zwemtijden

De zwem­tij­den zijn op maan­dag, woens­dag en don­der­dag van 11.00 uur tot 12.00 uur. 

Maandag

Woensdag

Donderdag

MINDER VALIDEN

Op woens­dag is er een spe­ci­aal ‘uur­tje’ voor gehan­di­cap­ten, onder het mot­to ‘bewe­gen in het water’, dit alles onder bege­lei­ding. Hier­voor dient wel voor­af een afspraak te wor­den gemaakt.

Voor meer infor­ma­tie, mail naar recreatief@acz-capelle.nl.

Interesse?