Waterspetters

Welkom

Wel­kom bij de afde­ling waters­pet­ters van ACZ. Elke vrij­dag zwem­men wij van 18.00 tot 19.00 uur. De waters­pet­ters is bedoeld voor kin­de­ren in de leef­tijd van 5 tot en met 12 jaar die in het bezit zijn van mini­maal een A diploma.

Vind jij het belang­rijk dat je kind op een leu­ke manier blijft oefe­nen met zwem­men, dan is de waters­pet­ters een per­fec­te manier om je kind op een leer­za­me en speel­se manier te laten zwemmen.

Bij de waters­pet­ters laten we kin­de­ren ook ken­nis maken met de ver­schil­len­de water­spor­ten die ACZ aan­bied, waar­door er een goe­de door­stro­ming ont­staat naar de ande­re afdelingen.

Logo ACZ Waterspetters

Wat doe je bij waterspetters?

Elke vrij­dag star­ten we onze les om 18 uur in het instruc­tie­bad met een leu­ke en gezel­li­ge groep kinderen.

De helft van de les bestaat uit het beter leren zwem­men en het opbou­wen van de con­di­tie. We let­ten hier­bij op de zwem­tech­niek en uit­hou­dings­ver­mo­gen. Ieder­een wordt op zijn eigen niveau uitgedaagd.

De twee­de helft van de les is heel divers en is gericht op spe­len­der­wijs ken­nis­ma­ken met ver­schil­len­de ele­men­ten van het zwemmen.

Het is gericht op vei­lig leren zwem­men. We doen oefe­nin­gen met klim­men en klau­te­ren over mat­ten, salto’s maken, leren dui­ken en zwem­men onder obsta­kels door. Ook doen we oefe­nin­gen met de bal, gaan we zwem­men met muziek of doen we een estafette.

Kin­de­ren leren zich vrij te bewe­gen in het water en erva­ren dat zwem­men heel leuk en soci­aal is en bou­wen onder­tus­sen een goe­de con­di­tie op wat hun zwem­vaar­dig­heid ten goe­de komt.

Gratis proefles

We heb­ben ruim­te voor nieu­we waterspetters.

Je zoon/dochter is van har­te wel­kom om een keer mee te doen. Na de gra­tis proef­les kan je een strip­pen­kaart kopen van €10, waar­mee er nog eens 3 les­sen bin­nen 3 weken gevolgd kun­nen worden.

Proef­zwem­men kan op: vrij­dag van 18.00 tot 19.00 uur

Graag wil­len we van te voren weten wan­neer je zoon/dochter komt. Meld je kind aan door een mail­tje te stu­ren naar waterspetters@acz-capelle.nl.

Zwemtijden

Elke vrij­dag zwem­men de waters­pet­ters van 18.00 tot 19.00 uur.

Vrijdag

Interesse?

Ben je over­tuigd en wil je komen zwem­men bij ons?