G‑Zwemmen

Zwemmen met een beperking

Kin­de­ren tot 18 jaar met een licha­me­lij­ke en/of ver­stan­de­lij­ke beper­king zijn van har­te wel­kom bij onze ver­e­ni­ging. Er bestaat de gele­gen­heid om een half uur in de week onder erva­ren en gespe­ci­a­li­seer­de lei­ding de vaar­dig­he­den in het water te verbeteren.

De les­sen zijn gericht op het ple­zier bele­ven in het water, vrij kun­nen bewe­gen en zelf­red­zaam­heid. Voor de kin­de­ren die dit aan­kun­nen zul­len de les­sen gericht zijn op de voor­be­rei­ding tot deel­na­me aan de zwem­les­sen voor het beha­len van een A diplo­ma bij Spor­tief Capel­le. Tij­dens de les­sen dient een ouder of bege­lei­der in het water aan­we­zig te zijn.

We nodi­gen je graag uit om aan een gra­tis proef­les deel te nemen.

Voor meer infor­ma­tie, mail naar recreatief@acz-capelle.nl.

ZWEMTIJDEN

Wij bie­den kin­de­ren op woens­dag tus­sen 18.00 uur en 19.00 uur de gele­gen­heid om een half uur­tje naar eigen kun­nen te leren zwemmen.

Woensdag

Interesse?