Wedstrijd­zwemmen

WELKOM

Wij zijn team ACZ, afde­ling wed­strijd­zwem­men in Capel­le aan den IJs­sel. Ben jij een ech­te water­rat? Wil jij nóg beter leren zwem­men; een goe­de tech­niek, een bete­re con­di­tie, een super snel­le slag? Kom mee­zwem­men bij onze ver­e­ni­ging in Aquapelle!

Ple­zier in zwem­men en goe­de sfeer vin­den we heel belang­rijk. De mees­te van ons wor­den vrien­den voor het leven. Wij orga­ni­se­ren regel­ma­tig BBQ’s, team­buil­ding-uitjes en gaan jaar­lijks op kamp. Van 6 tot 99 jaar, alles door elkaar!

Na drie pro­mo­tie­ja­ren op een rij, zwemt ACZ per sei­zoen 2024/2025 in de lan­de­lij­ke eer­ste divi­sie, het op-een-na hoog­ste niveau. Onze afde­ling neemt deel aan diver­se regi­o­na­le, (inter)nationale com­pe­ti­ties, toer­nooi­en en vriend­schap­pe­lij­ke wed­strij­den. Team ACZ staat onder lei­ding van gedi­plo­meer­de trai­ners. Onze mini­o­ren wor­den onder­steund door men­sen met een ach­ter­grond in het onder­wijs en de jeugdzorg.

Logo ACZ Wedstrijd
wedstrijd zwemmen capelle aan den ijssel

Kom meezwemmen!

Heb je mini­maal een B‑diploma en wil je weten of wed­strijd­zwem­men bij ACZ iets voor je is? Je bent altijd wel­kom om een paar keer mee te trai­nen! Zo kun je zelf erva­ren hoe gewel­dig wed­strijd­zwem­men is. 

Stuur een mail naar proeftrainingwedstrijd@acz-capelle.nl voor meer infor­ma­tie! Ook voor al je vragen!

TRAINING

Alle trai­nin­gen vin­den plaats in sport­cen­trum Aqua­pel­le. Afhan­ke­lijk van je leef­tijd doe je mee met zwem­trai­ning, land­trai­ning en/of krachttraining.

De trai­nin­gen wor­den geschre­ven aan de hand van een jaar­plan pas­send bij jouw niveau en erva­ring. We heb­ben een wed­strijd- en een tech­niek­trai­nings­bad. Aan­le­ren van de juis­te tech­niek vin­den we heel belangrijk!

wedstrijd zwemmen capelle aan den ijssel

Mini­o­ren
Mini­o­ren zijn jon­gens en meis­jes tus­sen 6 en 12 jaar. Bij de mini­o­ren vin­den we het belang­rijk dat jij je fijn en thuis voelt in het water. Je moet niet 3x per week zwem­men, maar dat wil je wel. Je leert name­lijk goed star­ten en alle zwem­sla­gen en keer­pun­ten die je nodig hebt bij wedstrijden.

Wed­strij­den zijn leuk, gezel­lig, in ons thuis­bad Aqua­pel­le of in de buurt. Je zwemt altijd samen met je team­ge­no­ten. Bij je eer­ste wed­strij­den, vaak de 25 meter ‘swim­kick’ afstan­den, zijn we min­der streng. Lang­zaam wordt het seri­eu­zer. Je gaat steeds snel­ler. Zwem je mis­schien zelfs in een fina­le! Medail­les vin­den we tof, per­soon­lij­ke records nog tof­fer. Voor elke PR krijg je een pres­ta­tie­kaart­je! Je hoort erbij, je wordt gezien. We zijn onvoor­stel­baar trots op onze mini­o­ren en de ont­wik­ke­ling die zij iede­re week doormaken.

Juni­o­ren, Jeugd en Seni­o­ren
In de leef­tijds­groe­pen juni­o­ren, jeugd en seni­o­ren train je met ande­ren van gelij­ke leef­tijd, niveau en ambi­tie. Voor ons is wed­strijd­zwem­men een seri­eu­ze vrije­tijds­be­ste­ding. Voor jou ook? Sluit je aan bij team ACZ! Mis­schien heb jij het in je om Regi­o­naal of Neder­lands Kam­pi­oen te wor­den? Dan stroom je door naar onze selec­tie! Mis­schien sta je straks wel op de Olym­pi­sche Spelen!

Mas­ters
Mas­ters zijn onze ‘oude­re’ zwem­mers van­af onge­veer 20–25 jaar. Je kan met elkaar trai­nen voor mas­ters­wed­strij­den of zelfs voor kam­pi­oen­schap­pen. ACZ kent een leu­ke diver­se groep mas­ter­zwem­mers die net als de rest van de groep hun eigen ambi­ties en niveau hebben.

Trainings­tijden

Er is de moge­lijk­heid om 3 keer per week een uur te zwem­men in Aqua­pel­le. Dit is uit te brei­den afhan­ke­lijk van je niveau en ambi­ties tot 6 keer per week (totaal 10,5 uur).

De afde­ling traint op de vol­gen­de momenten:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zondag

Trainersgroep

De wed­strijd­ploeg staat onder lei­ding van meer­de­re gedi­plo­meer­de trai­ners. Alle trai­ners heb­ben een ver­kla­ring omtrent gedrag (VOG). Diver­se trai­ners heb­ben een pro­fes­si­o­ne­le ach­ter­grond in het onder­wijs of jeugd­zorg. De trai­ners­groep bestaat uit:

 • Hoofd­trai­ner:  Mar­tijn van den Berge
 • Ass. Hoofd­trai­ner:  Pet­ra van Achteren
 • Hoofd mini­o­ren:  Anna Hoogenboezem

Trai­ners:

 • Bas-Jaap van Ommen
 • Cson­gor Biro
 • Dan­ny van Arkel
 • Els Lems
 • Har­vin­der Chahal
 • Jaco­mar Stout
 • Jan­ne­ke Twigt
 • Jas­per Groen
 • Jochem van Bochove
 • John Hoog­en­boe­zem
 • Karin Prins
 • Kir­sten Erkamp
 • Lin­da van Dam
 • Mare Schal­len­berg
 • Maris­ka Scheel
 • Mar­tin Stout
 • Pepi­ta Mooijman
 • Rob­bert van Dam
 • Roos van Esch
 • Rut­ger Dalm
 • Savi­ël Armand
 • Simo­ne van Engelsdorp
 • Ste­fan Groen
 • Tha­mar Karstel 

Verenigings­kleding

De club­kle­ding met bedruk­king in afde­lings­kleur kan bestelt wor­den bij de web­win­kel van sport­win­kel Spor­te­mo­ti­on in Barend­recht via onder­staan­de knop met link.

Mocht je nog geen account heb­ben, meld je dan eerst in de web­win­kel aan via de knop ‘Regi­stre­ren’.

Bestel hier

Ook voor al je ande­re mate­ri­a­len die je tij­dens de trai­ning gebruik kun je bij Spor­te­mo­ti­on terecht.

VEILIG SPORTEN

ACZ kampioen

ACZ wil dat ieder­een zich thuis voelt en met ple­zier sport. Wij wil­len een ver­e­ni­ging zijn waar­bij er niet wordt geke­ken naar afkomst, geaard­heid, geloof of han­di­cap: je mag zijn wie je bent! We hou­den reke­ning met elkaars ver­schil­len en omar­men onze geza­men­lij­ke pas­sie voor zwem­spor­ten. Daar­bij hoort ook res­pect en behoor­lijk gedrag naar elkaar, offi­ci­als en kader, bestuur, ouders en sup­por­ters, in ons eigen zwem­bad en daarbuiten. 

Onze func­ti­o­na­ris­sen (offi­ci­als, bestuur, tech­nisch kader, team­lei­ders) heb­ben een Ver­kla­ring Omtrent het Gedrag (VOG). Is er iets? Bespreek het met iemand die je ver­trouwd! Samen komen we er uit. Dit kan ook ver­trou­we­lijk bij onze Ver­trou­wens­con­tact­per­so­nen (VCP).

Communicatie

Onze afde­ling heeft een whats­ap­p­groep en maakt gebruik van de Teamapp. Op deze manier kun­nen we snel infor­ma­tie delen in een cen­tra­le omge­ving. Down­load de app en meldt je aan voor de rele­van­te groepen!

vrijwilligers en officials

Zon­der vrij­wil­li­gers geen sport. Onze vrij­wil­li­gers weten hoe­veel ener­gie en vol­doe­ning het geeft om onze club voor­uit te hel­pen. Wel­licht heb je al een keer een zwem­wed­strijd mee­ge­maakt. Het is je toen vast opge­val­len dat er veel men­sen in “wit­te pak­ken” rond­lo­pen. Dit zijn de offi­ci­als, bestaan­de uit tijdwaar­nemers, keer­punt­com­mis­sa­ris­sen, kamp­rech­ters, een star­ter, een scheids­rech­ter en de jury­le­den. Zon­der deze vrij­wil­li­gers is een wed­strijd niet moge­lijk. Bij elke wed­strijd dient iede­re ver­e­ni­ging meer­de­re offi­ci­als aan te leve­ren zodat de zwem­mers mee kun­nen doen.

Mocht je tij­dens een wed­strijd op de tri­bu­ne zit­ten maar lie­ver een hand­je uit­ste­ken tij­dens zo’n eve­ne­ment. Dat kan! Wel­licht heeft u ande­re kwa­li­tei­ten? Bent u bij­voor­beeld fysi­o­the­ra­peut, arts, (hobby)fotograaf, jurist, accoun­tant of web­de­sig­ner? Je wilt hel­pen, maar weet niet hoe? Laat het ons via vrijwilligers.wedstrijd@acz-capelle.nl weten! Vele han­den maken licht werk! Het hoort er ook een beet­je bij toch? Voor niets gaat de zon op.

Wedstrijd­commissie

ACZ wedstrijd

De wed­strijd­com­mis­sie bestaat uit een aan­tal vrij­wil­li­gers die het orga­ni­sa­to­ri­sche gedeel­te van de ver­e­ni­ging op zich nemen. Zij orga­ni­se­ren alle wed­strij­den en evenementen.

 • Rut­ger Dalm
 • Pien Schra­ve­s­an­de
 • Bas-Jaap van Ommen

wedstrijd­kalender

Hier kun­nen jul­lie de wed­strijd­ka­len­der voor het hui­di­ge sei­zoen 2023–2024 vin­den. Uit­no­di­gin­gen voor de wed­strij­den waar jul­lie aan deel­ne­men ont­van­gen jul­lie sepa­raat per email.

WEDSTRIJD UITNODIGINGEN

Uit­no­di­gin­gen voor een wed­strijd ont­vang je per mail van de tech­ni­sche commissie.

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan het sys­teem om je af te mel­den voor wed­strij­den. Tot die tijd kan je je afmel­den door een mail te stu­ren naar tc.wedstrijd@acz-capelle.nl. Ver­meld in je mail dui­de­lijk wat je wil. Onder­staan­de infor­ma­tie is hier­bij nodig:

 • Naam van de zwemmer
 • Naam en datum van de wedstrijd
 • Het pro­gram­ma­num­mer, de afstand en de slag
Arnsberg 2022

CLUB­RECORDS

Via boven­staan­de links zijn de club­re­cords te vin­den zoals bekend bij swimrankings.net. Deze club­re­cords wor­den regel­ma­tig geüp­da­tet. ACZ heeft helaas geen invloed op even­tu­e­le onjuistheden.

Wedstrijd­uitslagen

Interesse?