Contact

Voor vra­gen over ACZ, zwem­men, de afde­lin­gen en de les­sen kan je con­tact opne­men met onder­staan­de personen: 

Func­tie

Naam

Email

Voor­zit­ter

Jeroen Leend­erts

voorzitter@acz-capelle.nl

Secre­ta­ris

Anton Weijts

secretaris@acz-capelle.nl

Pen­ning­mees­ter

Jolan­de Dercksen

penningmeester@acz-capelle.nl

Bestuurs­lid

Simo­ne van Engelsdorp

bestuurslid‑a@acz-capelle.nl

Bestuurs­lid

Mir­jam Schallenberg

bestuurslid‑b@acz-capelle.nl

Bestuurs­lid

Cis­ca Versnel

 

Waters­pet­ters

Antoi­net­te Sijben

waterspetters@acz-capelle.nl.

Wed­strijd

Rut­ger Dalm

wedstrijd@acz-capelle.nl

Syn­chroon

Mano­lya Yapar

synchroon@acz-capelle.nl

Recre­a­tief

Marc van der Stuyft

recreatief@acz-capelle.nl

G‑Zwemmen

Marc van der Stuyft

recreatief@acz-capelle.nl

Leden­ad­mi­ni­stra­tie

Dani­t­sja van Heusden 

ledenadministratie@acz-capelle.nl

Ver­trou­wens­con­tact­per­soon

Wil­le­ke Thoen & Jeroen Blanken

vertrouwenscontactpersoon@acz-capelle.nl

Web­mas­ter

Dani­t­sja van Heus­den & Dan­ny van Arkel

webmaster@acz-capelle.nl

* Tij­dens de vakan­ties is het bestuur beperkt beschik­baar om uw vra­gen te beantwoorden. 

Probleem of klacht?

Leden zul­len pro­be­ren bij een pro­bleem of klacht het eerst zelf­stan­dig pro­be­ren op te los­sen of in over­leg met de trai­ner en/of afde­lings­co­ör­di­na­tor (indien van toe­pas­sing). Mocht dat niet tot een pas­sen­de oplos­sing lei­den, dan kan het lid een klacht indie­nen bij het bestuur van ACZ. Gebruik daar­voor het klach­ten­for­mu­lier en vul dit zo com­pleet en dui­de­lijk als moge­lijk in. Het kan ver­vol­gens gestuurd wor­den aan secretaris@acz-capelle.nl. Het bestuur zal de klacht bin­nen 14 dagen na ont­vangst in behan­de­ling nemen, con­form de klach­ten­pro­ce­du­re van ACZ.

  

Zwem­ver­e­ni­ging ACZ

Sport­com­plex Aqua­pel­le
Alken­laan 85
2903 EB Capel­le aan den IJssel