Wij zijn ACZ

Hartelijk welkom bij zwemvereniging 

Wij zijn de Alge­me­ne Capel­se Zwem­ver­e­ni­ging. Onze thuis­ba­sis is sport­com­plex Aqua­pel­le in Capel­le aan den IJs­sel. Bij ACZ kun je op alle niveaus aan zwem­sport doen. Bij ons kun je zwem­men op een recre­a­tie­ve manier, maar ook op wed­strijd- en topsportniveau.

Des­kun­di­ge trai­ners staan klaar om leden spor­tief te begeleiden.

Ons mot­to is: Samen zwem­men, een leven lang.

Onze afdelingen

Na het beha­len van de zwemdiploma’s A, B en even­tu­eel C kan ieder­een bij zwem­ver­e­ni­ging ACZ ont­dek­ken dat er nog veel meer zwem­ple­zier is. 

  Bij alle afde­lin­gen (WATERSPETTERS, WEDSTRIJD, SYNCHROON, RECREATIEF en G‑ZWEMMEN) wordt de con­di­tie en zwem­vaar­dig­heid nog ver­der uitgebouwd. 

Kijk hier­on­der voor meer infor­ma­tie of een proef­les bij onze ver­schil­len­de afdelingen.

Bij ons staat ple­zier voorop!

Vind je zwem­men leuk?

Wil je kij­ken wel­ke zwem­sport bij jou past?

Op uw plaat­sen, PIEP!

Wil je een per­fec­te tech­niek, een snel­le slag?

Licht, muziek, actie!

Wil je leren dan­sen in het water en spet­te­ren in de spotlight?

Gezel­lig­heid en in bewe­ging blijven?

Kom dan zwem­men bij ACZ recreatief!

Zwem­men (leren) voor kin­de­ren tot 18 jaar met een licha­me­lij­ke of ver­stan­de­lij­ke beperking

INTERESSE IN ZWEMMEN?

Heb je inte­res­se in de zwem­sport?
Kijk hier­bo­ven voor infor­ma­tie over de diver­se ACZ afde­lin­gen.
Ben je over­tuigd en wil je komen zwem­men bij ons?
Hier­on­der vind je meer infor­ma­tie over het inschrij­ven bij ACZ.

Kijk hier

Route­beschrijving

Sport­com­plex Aqua­pel­le
Alken­laan 85
2903 EB Capel­le aan den IJssel

www.sportcomplexaquapelle.nl