Lidmaatschap

LIDMAATSCHAP

Ben je ook zo enthou­si­ast gewor­den over ons zwem­aan­bod? Op deze pagi­na vind je alles over het ACZ lidmaatschap.

Inschrij­ven? Print het inschrijf­for­mu­lier uit, vul het in en mail dit ver­vol­gens naar onze leden­ad­mi­ni­stra­tie.

ACZ logo

CONTRIBUTIE

In het over­zicht hier­on­der vind je de con­tri­bu­ties voor 2024. Tij­dens de ALV van 27 maart 2024 is beslo­ten de con­tri­bu­tie per 1 april 2024 te ver­ho­gen. De con­tri­bu­tie wordt via een auto­ma­ti­sche incas­so in de eer­ste maand van elk kwar­taal geïnd. Je geeft ons hier­voor een mach­ti­ging via het inschrijf­for­mu­lier. Nog geen mach­ti­ging gege­ven? Dan kan je deze geven door het auto­ma­ti­sche incas­so mach­ti­gings­for­mu­lier in te vullen.

Word je in de loop van het sei­zoen lid? Dan betaal je alleen voor de peri­o­de dat je zwom. Daar­naast gel­den een­ma­li­ge inschrijf­kos­ten zoals te vin­den in de onder­staan­de tabel.

Inschrijfgeld

NIEUWE ZWEMMERS: €10,-

BESTAANDE ZWEMMERS: €25,-

Logo ACZ Waterspetters

BASISCONTRIBUTIE: €55,75 / kwartaal

Kijk hier 

Logo ACZ Wedstrijd

BASISCONTRIBUTIE: €111,40 / KWARTAAL

SELECTIETOESLAG*: €30,55 / KWARTAAL

OCHTENDTOESLAG*: €30,55 / KWARTAAL

Kijk hier

*Dit zijn aan­vul­len­de kos­ten die niet op ieder lid van toe­pas­sing zijn.

Logo ACZ Synchroon

BASISCONTRIBUTIE: €121,15 / KWARTAAL

SELECTIETOESLAG*: €37,60 / KWARTAAL

Kijk hier

*Dit zijn aan­vul­len­de kos­ten die niet op ieder lid van toe­pas­sing zijn.

Recreatief

Logo ACZ Recreatief

BASISCONTRIBUTIE: €52,50 / KWARTAAL

Kijk hier

G‑zwemmen

BASISCONTRIBUTIE: €24,35 / KWARTAAL

Kijk hier

Inschrijven

Als je lid wilt wor­den van de zwem­ver­e­ni­ging ver­zoe­ken wij ken­nis te nemen van:

Vul het inschrijf­for­mu­lier in en onder­te­ken deze. Het inge­vul­de for­mu­lier kan wor­den gemaild naar ledenadministratie@acz-capelle.nl.

Inschrijf­for­mu­lier (pdf)

Met ingang van 2021 wordt de jaar­con­tri­bu­tie per auto­ma­ti­sche incas­so per kwar­taal voor­af geïnd. Bij de inschrij­ving van elke groep hoort ook €10 inschrijf­geld, wel­ke wordt mee­ge­no­men bij de eer­ste fac­tuur. Voor nieu­we leden die over­ko­men van een ande­re ver­e­ni­ging bedraagt het inschrijf­geld €25 (ivm over­schrij­vings­kos­ten die de KNZB in reke­ning brengt).

Opzeggen

Opzeg­ging dient schrif­te­lijk te wor­den gedaan (bij voor­keur via email naar ledenadministratie@acz-capelle.nl), door het lid of de ouders / vertegenwoordigers.

Voor alle afde­lin­gen gel­den er 2 opzegdatums:

  • 1 juli (uiter­ste opzeg­da­tum: 1 juni);
  • 1 janu­a­ri (uiter­ste opzeg­da­tum: 1 december).

Uiter­lijk 1 kalen­der­maand van tevo­ren moet de opzeg­ging wor­den doorgegeven. 

Voor ver­de­re vra­gen omtrent het lid­maat­schap en het door­ge­ven van wij­zi­gin­gen in de gege­vens kun je terecht bij de leden­ad­mi­ni­stra­tie.