Organisatie

ACZ is een ver­e­ni­ging met meer dan 250 spor­tie­ve leden. De ver­e­ni­ging wordt geleid door een dage­lijks bestuur voor het uit­voe­ren van zowel de kor­te als de lan­ge ter­mijn visie. Het dage­lijks bestuur werkt nauw samen met de diver­se afde­lin­gen en commissies. 

Het ACZ bestuur en de afde­lin­gen stel­len zich graag aan u voor:

JEROEN LEENDERTS

Voor­zit­ter

ANTON WEIJTS

Secre­ta­ris

JOLANDE DERCKSEN

Pen­ning­mees­ter

Simone van Engelsdorp

Bestuurs­lid

Mirjam Schallenberg

Bestuurs­lid

CISCA VERSNEL

Bestuurs­lid

Rutger Dalm

Wed­strijd

MaNoLYA YAPAR

Syn­chroon

MaRC VAN DER STUYFT

Recre­a­tief

ANTOINETTE SIJBEN

Waters­pet­ters

Danitsja van Heusden

Leden­ad­mi­ni­stra­tie

WILLEKE THOEN

Ver­trou­wens- contactpersoon

Jeroen van Blanken

Ver­trou­wens­con­tact­per­soon

Danitsja van Heusden

Web­mas­ter

Danny van Arkel

Web­mas­ter

Vertrouwenscontactpersonen

Bij zwem­ver­e­ni­ging ACZ staat een vei­lig sport­kli­maat hoog in het vaan­del, daar­om heeft ACZ ver­trou­wens­con­tact­per­so­nen en een com­mis­sie soci­a­le veiligheid.

De ver­trou­wens­con­tact­per­soon (VCP) is een meld­punt bin­nen onze ver­e­ni­ging voor sek­su­e­le inti­mi­da­tie en norm over­schrij­dend gedrag.

ACZ heeft twee ver­trou­wens­con­tact­per­so­nen (VCPs): 

WILLEKE THOEN

Wil­le­ke is al vele jaren actief bin­nen de ver­e­ni­ging waar­van de laat­ste jaren als voor­zit­ter. In 2023 is zij ver­trou­wens­con­tact­per­soon geworden. 

Jeroen van Blanken

Jeroen zwemt al ruim 15 jaar en heeft ver­schil­len­de rol­len bin­nen zwem­ver­e­ni­gin­gen bekleed. Hij is in 2021 de twee­de ver­trou­wens­con­tact­per­soon voor ACZ geworden.

Jul­lie kun­nen de ver­trou­wens­con­tact­per­so­nen berei­ken via het e‑mailadres: vertrouwenscontactpersoon@acz-capelle.nl

Mel­din­gen en klach­ten wor­den van­zelf­spre­kend op een zeer dis­cre­te wij­ze behandeld.

COMMISSIE SOCIALE VEILIGHEID

De VCP stel­len, in over­leg met het bestuur, het beleids­plan “Soci­aal vei­li­ge sportom­ge­ving ACZ” op.

De focus van deze com­mis­sie ligt op het con­ti­nue ver­be­te­ren van het soci­a­le kli­maat en voor­ko­men van inci­den­ten. De com­mis­sie advi­seert aan het dage­lijk­se bestuur van de ver­e­ni­ging en de bestu­ren van de afde­lin­gen over het soci­a­le kli­maat van de vereniging.

Klik hier voor het beleids­plan soci­a­le vei­li­ge sportom­ge­ving ACZ.

ACZ logo

GEDRAGSREGELS

ACZ is een inclu­sie­ve ver­e­ni­ging waar ieder­een vei­lig moet kun­nen spor­ten. Daar­om heeft ACZ de vol­gen­de gedragsregels: 

 1. Ik accep­teer en res­pec­teer de ander zoals hij/zij is en dis­cri­mi­neer niet. Ieder­een telt mee bin­nen de zwemvereniging.
 2. Ik houd reke­ning met de gren­zen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berok­ken de ander geen schade.
 5. Ik scheld niet en maak geen geme­ne grap­pen of opmer­kin­gen over anderen.
 6. Ik negeer de ander niet.
 7. Ik doe niet mee aan pes­ten, uit­la­chen of roddelen.
 8. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 9. Ik kom niet onge­wenst te dicht­bij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 10. Ik geef de ander geen onge­wens­te sek­su­eel getin­te aandacht.
 11. Ik stel geen onge­pas­te vra­gen en maak geen onge­wens­te opmer­kin­gen over iemands per­soon­lijk leven of uiterlijk.
 12. Als iemand mij hin­dert of las­tig­valt, dan vraag ik hem/haar hier­mee te stop­pen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 13. Ik help ande­ren om zich ook aan deze afspra­ken te hou­den en spreek dege­ne die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.
 14. Ik behan­del de offi­ci­als met res­pect en gebruik geen geweld of scheld­woor­den tegen de officials.
 15. Ik kom niet in kleed­ka­mers die bedoeld zijn voor het ande­re geslacht. Voor ouders die hun kind hel­pen met omkle­den geldt: het geslacht van de ouder bepaalt in wel­ke kleed­ruim­te het kind moet wor­den omgekleed.
 16. Ik meld onge­wenst gedrag bij trainers/coaches, bestuur en/of vertrouwenscontactpersoon.

Natuur­lijk hou­den wij ons aan Code blauw van de KNZB.