Informatie & Contact

Organisatie

Zoekt u infor­ma­tie over onze ver­trou­wens­con­tact­per­so­nen, onze com­mis­sie soci­a­le vei­lig­heid of onze gedragsregels?

Kijk hier

Lidmaatschap

Wel­licht zoekt u infor­ma­tie over het lid­maat­schap zoals inschrij­ven en opzeg­gen, ons inschrijf­for­mu­lier of con­tri­bu­tie tarie­ven? Of belang­rij­ke docu­men­ten zoals de sta­tu­ten, ons huis­re­gle­ment, diver­se gedrags­re­gels en pri­va­cy documenten?

Kijk hier

Contact

Bent u op zoek naar een afde­lings­ver­te­gen­woor­di­ger of wilt u in con­tact met een bestuurs­lid, leden­ad­mi­ni­stra­tie of webmaster?

Kijk hier

Financieel

Zoekt u infor­ma­tie over spon­so­ring of declaratieformulieren?

Kijk hier

Vakanties

Als u zoekt naar het actu­e­le vakan­tie­roos­ter met data wan­neer niet gezwom­men wordt?

Kijk hier