Commissie “Uitbreiding activiteiten ACZ” zoekt betrokken leden en/of ouders.

Commissie “Uitbreiding activiteiten ACZ” zoekt betrokken leden en/of ouders.

Bes­te leden, ouders en/of verzorgers,

 

Namens het bestuur vra­gen wij uw aan­dacht voor het volgende:

Rond onge­veer 1 okto­ber 2018 opent het nieu­we zwem­bad van Capel­le aan den IJs­sel haar deuren. 

Wij zijn van plan te onder­zoe­ken of er belang­stel­ling bestaat voor het uit­brei­den van onze acti­vi­tei­ten. Wij den­ken hier­bij aan bij­voor­beeld water­po­lo, dui­ken, red­dend zwem­men en trim zwemmen.

 

Daar­om zijn wij op zoek naar leden en/of ouders die mee wil­len den­ken in de op te rich­ten Com­mis­sie “Uit­brei­ding acti­vi­tei­ten ACZ”.

Wij den­ken voor­al aan afge­vaar­dig­den uit alle vijf de bestaan­de afde­lin­gen, te weten:

Ele­men­tair

Recre­a­tief 50+/mindervaliden

Syn­chroon

Wed­strijd

Wij den­ken zeker dat er men­sen zijn die ons hier­bij graag wil­len onder­steu­nen c.q. helpen.

 

Jij/u kunt zich per direct aan­mel­den via de mail bij het secre­ta­ri­aat: secretaris@acz-capelle.nl

Aan­mel­den graag voor 1 april 2017.

Wij zijn zeer benieuwd naar de aanmeldingen.

 

Namens het bestuur:

Hen­ry van Hulst voorzitter