Zwem4daagse 2018

Zwem4daagse 2018

 

Het is weer zo ver!!! De jaar­lijk­se zwem4daagse bij ACZ.

Zien wij jouw ook in de herfst­va­kan­tie tij­dens de zwem4daagse?

Aan­mel­den kan op de 22 okto­ber bij de balie van het zwembad.

Let op, zwem­di­plo­ma A is vereist!!

 

Wat is de zwem4daagse eigenlijk?

Tij­dens de zwem4daagse moet jij als zwem­mer per dag mini­maal 20 banen (500 meter) zwem­men. Ben je nog geen 10 jaar dan hoef je maar 10 banen (250 meter) te zwem­men. Als je wilt kan je natuur­lijk de hele tijd banen blij­ven zwem­men, maar je kan ook alle­maal leu­ke acti­vi­tei­ten doen. Namelijk:

Tij­dens de zwem4daagse kan je ook alle­maal leu­ke prij­zen win­nen. Na dat je elke dag 20 banen heb gezwom­men krijg je een mooie medail­le en een goodiebag.

 

Waar en wan­neer komt de zwem4daagse?

De zwem4daagse wordt geor­ga­ni­seerd door ACZ, dus zal de zwem4daagse ook gehou­den in zwem­bad ‘De Blinkert’.

De adres van zwem­bad ‘De Blinkert’:

Zwem­bad De Blinkert
Vale­ri­us­ron­deel 700
2902 CT
Capel­le aan den IJssel

 

De zwem­mers mogen tus­sen 18:15 tot 20:15 uur op 22 t/m 25 okto­ber hun banen komen zwem­men. Als je als zwem­mer op maan­dag je aan­meld ver­wach­ten we dat ze elke dag aan­we­zig zijn. Wan­neer dit niet lukt, wordt dat bespro­ken met iemand van de leiding.

 

Inschrij­ving

De inschrij­ving vind plaats op de eer­ste dag van de zwem4daagse (16 okto­ber). Om mee te doen met de zwem4daagse moet je een­ma­lig €10,- beta­len (Zwem­mers onder 18 mogen een­ma­lig €8,- beta­len) , gelijk­tij­dig met het inschrij­ven. Als je niet betaald bij de inschrij­ving, kan je niet mee­doen aan de zwem4daagse. Je kan ook alvast het inschrijf­for­mu­lier prin­ten, zodat je het maan­dag invult kan mee­ne­men. Klik hier voor het formulier.

 

Het goe­de doel

Dit jaar is ons goe­de doel: Zwem­les­sen voor het kin­der­hos­pi­ce Pal­lie­ter­burght. Pal­lie­ter­burght is een klein­scha­li­ge kin­der­zorg­in­stel­ling in Capel­le aan den IJs­sel. Ze bie­den kin­de­ren zorg aan van 0 tot 16 jaar. Bin­nen Pal­lie­ter­burght wil­len ze een plek cre­ë­ren voor kin­de­ren die meer­waar­de geeft aan het kind zijn ondanks de ziek­te en/of beper­king. Zodat de kin­de­ren kun­nen genie­ten, spe­len en ont­wik­ke­len in een hui­se­lij­ke en war­me omge­ving. Door mee te zwem­men met de zwem4daagse steu­nen je dit mooie goe­de doel.

 

Voor meer vra­gen en opmerking:

Bian­ca Luthart
e‑mail: zwem4daagse@acz-capelle.nl