Uitnodiging nieuwjaarsborrel 2019

Uitnodiging nieuwjaarsborrel 2019

Even­als in de voor­gaan­de jaren orga­ni­seert ACZ een  nieuwjaarsreceptie.

Hier­bij nodi­gen wij leden en vrij­wil­li­gers graag uit om een toast uit te bren­gen op het nieu­we jaar.

Onze nieuw­jaars­bor­rel wordt gehou­den in De Blin­kert en begint om 19.30 uur en duurt tot cir­ca 21.00 uur.

Graag tot vrij­dag 11 janu­a­ri 2019!

Namens het bestuur van ACZ