Uitnodiging clubkampioenschappen 2019

Uitnodiging clubkampioenschappen 2019

Uit­no­di­ging Club­kam­pi­oen­schap­pen ACZ 2019

Op vrij­dag­avond 12 april 2019 is het weer tijd voor de ACZ club­kam­pi­oen­schap­pen! Dit is een wed­strijd waar­aan alle leden van ACZ kun­nen deel­ne­men. Dus pak je kans en doe mee!

Om club­kam­pi­oen of groeps­win­naar te wor­den, moet je mee­doen aan 4 indi­vi­du­e­le wed­strijd­zwem­sla­gen (vlin­der­slag, rug­slag, school­slag en vrije slag). Ook is het moge­lijk om alleen je favo­rie­te slag te zwem­men. Dit jaar zijn er twee acti­vi­tei­ten tus­sen de wed­strij­den: het ouder/kind zwem­men en nieuw is een mas­sas­tart. Bij het ouder-kind zwem­men kun­nen de zwem­mers het met een ouder opne­men tegen ande­re kop­pels. In de mas­sas­tart zwem­men deel­ne­mers van dezelf­de leef­tijds­ca­te­go­rie tege­lijk tegen elkaar. 

Inschrijf­geld       :  € 6,00

Inzwem­men       : 18:30 uur 

Start wed­strijd    : 18:45 uur

Ein­de                  : ca 22:00 uur

Plaats                  : Zwem­bad “De Blinkert”

Wil je mee­doen? Vul dan onder­staand strook­je in en lever het, samen met het inschrijf­geld (alleen gepast), in bij:

De trai­ners of over­ma­ken via reke­ning NL19ABNA0867816635 t.n.v. A.C. van der Stel

Ver­geet bij de over­schrij­ving niet de naam van de zwem­ster of zwem­mer te vermelden.

Inschrij­ven kan tot uiter­lijk vrij­dag 5 april 2019. Hier­na kun­nen er helaas geen inschrij­vin­gen meer aan­ge­no­men wor­den! Je bent pas inge­schre­ven als je hebt betaald. 

We hopen er weer een gezel­li­ge en spor­tie­ve avond van te maken!

De Com­mis­sie Wedstrijdzwemmen

Inschrijf­for­mu­lier Club­kam­pi­oen­schap­pen 2019

Naam: ___________________________________

Email: ____________________________________

[  ] Meis­je /  [  ] Jongen 

Geboor­te­da­tum: ___________________________ *

Afdeling(en): ______________________________

Ik doe mee met de vol­gen­de zwemslagen **:

[  ] Vlin­der­slag (50 of 25 meter ***)  [  ] School­slag (50 meter) [  ] Rug­slag (50 meter) [  ] Vrije slag / borst­crawl (50 meter) [  ] Mas­sas­tart (100/200/300 meter****) [  ] Ouder/kind zwem­men (vrije slag, 25 m. ouder en 25 m. kind)

            Naam ouder:  ___________________________

*       Nood­za­ke­lijk van­we­ge de bepa­ling van de leeftijdscategorie

**    Graag aan­krui­sen wat van toe­pas­sing is.

***  Gebo­ren in 2007 of later zwemt 25 meter. De rest zwemt 50 meter.

**** Gebo­ren in 2007 of later zwemt 100 meter, gebo­ren in 2003 t/m 2006 zwemt 200 meter en 2002 en eer­der zwemt 300 meter.