Eindactiviteit 2018–2019

Eindactiviteit 2018–2019

Afge­lo­pen zater­dag is de ein­d­ac­ti­vi­teit voor syn­chroon- en wed­strijd­zwem­men geweest. ’s Mid­dags was er een sport­mid­dag. Via een spel wer­den er 8 teams gevormd.

Daar­na namen de teams het tegen elkaar op in een toer­nooi met vier onder­de­len: fris­bee, voet­bal, esta­fet­te en poli­tie en boef­je. De teams had­den elk een eigen naam bedacht. Zo waren er teams met de naam Top­per­tje, De Blin­kert en De Lucht­bal­lon. De mees­te teams waren fana­tiek met de spel­len bezig.

Bij het uit­zet­ten van een twee­de ron­de van de spe­len begon het te rege­nen. Geluk­kig kon­den we in het club­huis schui­len. De ver­wach­ting was dat het niet snel droog zou wor­den, dus er werd beslo­ten één groot water­ge­vecht te hou­den. Er wer­den twee teams gevormd en het doel was elkaar pro­be­ren af te gooi­en met spon­zen, nat­te bal­len of water­bal­lon­nen. Op een gege­ven moment maak­te het niet meer uit en werd ieder­een nat gegooid!

Na de water­pret zijn de dames en één heer zich gaan omkle­den voor het avond­pro­gram­ma. ’s Avonds heb­ben de zwem­mers en hun ouders kun­nen genie­ten van het eten. Het was tij­dens de bar­be­cue erg gezellig.

Voor de afslui­ten­de kof­fie werd er nog een spel gespeeld. Ieder­een deed mee aan een quiz met vra­gen over zwem­men in het alge­meen en syn­chroon- en wed­strijd­zwem­men in het bijzonder.

Het was een geslaag­de mid­dag en avond.

zie ook de foto’s.