Samenwerking met “de Lansingh”

Samenwerking met “de Lansingh”

Bes­te leden van ACZ,

Via deze brief/email wil ik jul­lie graag infor­me­ren over een ont­wik­ke­ling die wij als bestuur op dit moment aan het bekij­ken zijn.

Zoals jul­lie weten wordt er nu gebouwd aan het nieu­we zwem­bad in Capel­le aan den IJs­sel. Van­uit de gemeen­te is er al van­af het begin een ver­plich­ting bij ACZ neer­ge­legd dat wij moe­ten groei­en en/of meer­de­re zwem­ac­ti­vi­tei­ten moe­ten gaan aan­bie­den. De gemeen­te wil het zwem­bad zoveel moge­lijk benutten.

Dat er in Capel­le een nieuw zwem­bad wordt gebouwd is in de omlig­gen­de gemeen­tes natuur­lijk niet onop­ge­merkt geble­ven. Wij zijn door zwem­ver­e­ni­ging De Lan­singh (Krim­pen aan den IJs­sel) gevraagd of wij open­staan voor een inten­sie­ve samen­wer­king (voor alle afde­lin­gen van ACZ) of zelfs het samen­gaan van de verenigingen.

Bin­nen het bestuur van ACZ heb­ben wij dit ver­zoek bespro­ken en heb­ben posi­tief geant­woord op het ver­zoek om de moge­lijk­he­den te gaan onder­zoe­ken. Ech­ter, als bestuur beslis­sen wij dat natuur­lijk niet, het is aan de leden van ACZ. Wij zijn al wel, als eer­ste stap, aan het kij­ken of er über­haupt een moge­lijk­heid is tot samen­wer­king is, qua invul­ling van de uren zwemwater.

Zwem­ver­e­ni­ging De Lan­singh brengt van­daag, don­der­dag 12 Decem­ber, tij­dens een bij­een­komst hun toe­komst in beeld n.a.v. de hui­di­ge situ­a­tie in het zwem­bad van Krim­pen Daar­bij is één van de moge­lijk­he­den om te gaan samen­wer­ken . Het ACZ bestuur doet dat door mid­del van deze brief.

Wij wil­len jul­lie graag ver­der infor­me­ren en ver­ne­men wat jul­lie van deze ont­wik­ke­lin­gen vin­den tij­dens onze (spe­ci­aal inge­las­te) leden­ver­ga­de­ring en nieuw­jaars­re­cep­tie op Vrij­dag 10 janu­a­ri 2020. De loca­tie en tijd daar­van horen jul­lie op kor­te ter­mijn. Het idee is dat dan ook een ACZ werk­groep “Nieu­we Zwem­bad” wordt geïn­stal­leerd. Die werk­groep maakt een plan van aan­pak, met beslismomenten.

De beoog­de tijds­plan­ning is:

  • Op 10 janu­a­ri 2020 ACZ leden­ver­ga­de­ring / infor­ma­tie­avond en nieuwjaarsborrel;
  • Begin febru­a­ri 2020 een bui­ten­ge­wo­ne leden­ver­ga­de­ring over het plan van aan­pak van de even­tu­e­le werkgroep;
  • Bij goed­keu­ring is het stre­ven om die samen­wer­king te star­ten in het nieu­we sei­zoen, wat onge­veer samen­valt met het in gebruik nemen van het zwem­bad (Sep­tem­ber 2020).

Mocht je vra­gen of idee­ën heb­ben hier­over, dan ver­neem ik dat graag op voorzitter@acz-capelle.nl. Ik hoop jul­lie hier­mee voor­lo­pig vol­doen­de te heb­ben geïnformeerd.

Met vrien­de­lij­ke groet,

Henry van Hulst

Voorzitter ACZ