KNZB Synchrochallenge 2020: Zwemvereniging ACZ pakt door!

KNZB Synchrochallenge 2020: Zwemvereniging ACZ pakt door!

Dit sei­zoen heeft de KNZB, helaas, enke­le NK’s moe­ten annu­le­ren, waar­on­der de NJK, Syn­chro­beat en NK vrije com­bi­na­tie. Omdat de Neder­land­se zwem­bond het sei­zoen niet zomaar voor­bij wil laten gaan, heb­ben ze voor alle syn­chroon­zwem­ver­e­ni­gin­gen de #KNZB­syn­chro­chal­len­ge bedacht!

Bij de Capel­se Zwem­ver­e­ni­ging ACZ, een ver­e­ni­ging die altijd uiter­ma­te actief is, was de nieuws­gie­rig­heid natuur­lijk direct gewekt. De opdracht was: “Maak, samen met de hele syn­chroon­zwem­ver­e­ni­ging, één film­pje. In dit film­pje zien we heel graag hoe jul­lie trai­nen ten tij­de het coro­na­vi­rus”. Het film­pje dien­de aan spe­ci­fie­ke syn­chroon­zwem eisen te vol­doen en mocht niet lan­ger dan 3 minu­ten duren. Alle film­pjes zul­len wor­den beoor­deeld op ver­schil­len­de aspec­ten, door een vak­kun­di­ge jury.

Vol enthou­si­as­me en cre­a­ti­vi­teit ver­za­mel­den enke­le zwem­sters zich, natuur­lijk op 1,5 meter van elkaar, en het brain­stor­men begon. Als eer­ste wer­den alle idee­ën direct op papier gezet en een sce­na­rio voor het film­pje bedacht. Daar­na was het al snel tijd voor stap 2, ieder­een moest op de hoog­te gebracht wor­den. Omdat ACZ ook in de Coro­na peri­o­de zeer actief was geble­ven, was ook dit zo gedaan en kon­den we snel naar stap 3. En dat is natuur­lijk de uit­voe­ring. Laat dat nu net, als de rege­rend Neder­lands Kam­pi­oen, onze spe­ci­a­li­teit zijn! Met de came­ra in de aan­slag en het log­boek op schoot wer­den de mooi­ste figu­ren tevoor­schijn geto­verd, op dit keer wel een hele bij­zon­de­re manier. En alle leden, vrij­wil­li­gers en fami­lie werd daar­bij inge­scha­keld. Thuis voor de spie­gel, op de bank, in de tuin, in een sloot ach­ter het huis, op het sport­veld van DCV en op vele ande­re onge­brui­ke­lij­ke plek­ken werd er gefilmd. Al snel was het tijd voor de vier­de stap, het in elkaar zet­ten van de film. En natuur­lijk mocht pas­sen­de muziek daar­bij niet ont­bre­ken. En toen kwam de laat­ste stap, het opstu­ren. Daar­mee was ACZ er klaar voor, de Syn­chro­chal­len­ge is aan­ge­gaan.

En nu kunt u de vol­gen­de stap zet­ten, want, naast een vak­kun­di­ge jury heeft ook het publiek een stem.! Om het publiek te kun­nen laten stem­men wor­den de film­pjes open­baar gemaakt via onze soci­al media kana­len. Is uw nieuws­gie­rig­heid gewekt. Ga dan naar
zwem­sporttv op you­tu­be en zoek naar #KNZB­Syn­cho­chal­len­ge.

Wat kun­nen we win­nen?! Bij een leu­ke actie hoort natuur­lijk ook een leu­ke prijs. De win­nen­de ver­e­ni­ging wint een cli­nic van Noor­tje en Breg­je de Brou­wer, ons nati­o­na­le duet samen met bonds­coach Esther Jau­ma! Een super hoofd­prijs die wij natuur­lijk graag zou­den win­nen. Steun ons en stem!