Zwembaden mogen weer open!

Zwembaden mogen weer open!

Bes­te leden,

Wij zijn uiter­ma­te blij dat don­der­dag 19 novem­ber de zwem­ba­den weer open mogen! In de nacht van woens­dag op don­der­dag gaat Neder­land weer terug naar de “gedeel­te­lij­ke lock­down”. Spor­tief Capel­le heeft beves­tigd dat Aqua­pel­le inder­daad weer open gaat en dat ACZ dus weer kan gaan zwem­men!.

Let wel: Neder­land gaat terug naar de situ­a­tie van vóór 4 novem­ber, waar­bij de tot dat moment gel­den­de coron­a­maat­re­ge­len (inge­gaan op 14 okto­ber 2020) onver­kort van kracht zijn. Aan alle leden wordt gevraagd zich strikt aan de richt­lij­nen te hou­den en elkaar daar­bij te hel­pen. Hier­bij nog even de maat­re­ge­len van de gedeel­te­lij­ke lock­down, zoals van toe­pas­sing in de zwem­ba­den.

Een zwem­bad is aan­ge­merkt als een bin­nen­lo­ca­tie. Hier­voor geldt een maxi­mum van 30 per­so­nen per ruim­te. Deze groeps­groot­te is altijd exclu­sief per­so­neel. Trainers/instructeurs wor­den als per­so­neel aan­ge­merkt en tel­len dus niet mee voor de groeps­groot­te. Dit aan­tal geldt niet voor kin­de­ren t/m 17 jaar, ten­zij er ook vol­was­se­nen zwem­men (gemeng­de groe­pen). Dan geldt het totaal aan­tal per­so­nen van 30 per­so­nen (jeugd inclu­sief vol­was­se­nen). De beheer­der moet ervoor zor­gen dat het niet te druk wordt en te allen tij­de de beno­dig­de soci­al dis­tan­cing gehand­haafd kan blij­ven.

Kleed­ka­mers mogen open blij­ven, mits de 1,5 meter kan wor­den gehand­haafd. Dou­ches zijn geslo­ten. Mate­ri­aal­ge­bruik is toe­ge­staan.

Ouders die kin­de­ren bege­lei­den mogen kin­de­ren onder­steu­nen bij het omkle­den indien nodig in het kader van vei­lig­heid.

Voor acti­vi­tei­ten en team­spor­ten geldt een groeps­groot­te van maxi­maal 4 per­so­nen. Deze per­so­nen moe­ten altijd onder­ling de beno­dig­de afstand bewa­ren. Dit groep­je van 4 per­so­nen moet de gehe­le acti­vi­teit samen­blij­ven (en dus niet men­gen met ande­re groep­jes). Kijk hier voor meer infor­ma­tie over spor­ten in groep­jes. Voor kin­de­ren en jon­ge­ren tot en met 17 jaar geldt dit niet, ten­zij het een gemeng­de groep  betreft met vol­was­se­nen (18 jaar en ouder).

Wed­strij­den en com­pe­ti­ties mogen in de hui­di­ge vorm niet door­gaan. Dit geldt bij­voor­beeld ook voor geplan­de wed­strij­den onder de vlag van de KNZB. Er wordt samen met ver­e­ni­gin­gen geke­ken naar wat er wel moge­lijk is.

Bij Recre­a­tief zwem­men altijd afstand bewa­ren en het maxi­maal aan­tal van 30 bezoe­kers per ruim­te aan­hou­den.

Veel zwem­ple­zier!

Wil­le­ke Thoen
(Voor­zit­ter ACZ).