Spectaculaire ACZ Synchro eindshow

Spectaculaire ACZ Synchro eindshow

Van­daag heb­ben we het sei­zoen afge­slo­ten met een spec­ta­cu­lai­re show. We wil­len het publiek bedan­ken voor het war­me applaus dat ze heb­ben gege­ven. De trai­ners, train­sters en alle ande­re vrij­wil­li­gers wil­len we bedan­ken voor het orga­ni­ze­ren van een prach­ti­ge show. En natuur­lijk wil­len we alle zwem­sters bedan­ken voor het uit­voe­ren van een o zo gewel­di­ge show om naar te kijken. 

Fij­ne vakan­tie van ACZ synchro!