Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Bes­te Leden, ouders en verzorgers,

Acz is blij om jul­lie mede te delen dat wij van­af heden een ver­trou­wens­con­tact­per­soon (VCP)hebben.

Antoi­net­te heeft door haar werk erva­ring  met de onder­wer­pen die te maken heb­ben met de func­tie van VCP.

Met een aan­vul­len­de cur­sus is Antoi­net­te per heden de VCP bin­nen ACZ. De  VCP is een meld­punt bin­nen onze ver­e­ni­ging voor sek­su­e­le inti­mi­a­tie en nor­mo­ver­schrij­dend gedrag.

Op dit moment is Antoi­net­te druk bezig met het schrij­ven van het beleid wat hier bij hoort. Dit beleid zul­len wij uiter­lijk 1 sep­tem­ber 2016 op de web­si­te open­baar maken

Jul­lie kun­nen de ver­trou­wens­per­soon berei­ken via het email­adres: vertrouwenscontactpersoon@acz-capelle.nl

De klach­ten wor­den van­zelf­spre­kend op een een zeer dis­cre­te wij­ze behandeld.

Met vrien­de­lij­ke groet,

Hen­ry van Hulst
Voor­zit­ter ACZ