Nieuw zwembad weer stap dichterbij

Nieuw zwembad weer stap dichterbij

De com­bi­na­tie Moe­der­scheim­Moo­nen Archi­tects en Wehrung Archi­tec­ten gaat het ont­werp maken voor de nieu­we zwem­bad/sport­hal-com­bi­na­tie aan de Alkenlaan/Pelikaanweg. Naar ver­wach­ting start de bouw van het sport­com­plex in sep­tem­ber 2017.

Mee­den­ken over ACZ in nieu­we zwembad?
Dat kan! In de nieu­we com­mis­sie die het bestuur graag wil instel­len. Om te pra­ten over uit­brei­ding van ACZ (nieu­we tak­ken van de zwem­sport), meer zwemu­ren, het kan­ti­ne­be­heer, enz.

2018 is voor ACZ een jubi­le­um­jaar (50-jarig bestaan). De ope­ning van het nieu­we zwem­bad staat gepland voor sep­tem­ber 2018. De gemeen­te heeft het bestuur gevraagd, hoe ACZ dit jaar ziet.
Het bestuur zou ACZ graag gro­ter maken, meer zwemu­ren afne­men. Het nieu­we zwem­bad biedt meer moge­lijk­he­den. Bestaat de moge­lijk­heid voor ande­re tak­ken van zwem­sport? A/B‑diploma’s, duik­sport, onder­wa­ter­hoc­key, ouder-en-kind-zwem­men, ??? Waar­aan is behoef­te bij de Capel­se bewo­ners? Dat weten we alleen na inventarisatie.
Ook het kan­ti­ne­be­heer moet gere­geld wor­den. De kan­ti­ne wordt samen met de Bad­min­ton­ver­e­ni­ging BC Schol­le­vaar geëx­ploi­teerd. Hoe gaan ACZ en BC dit vormgeven?
Al deze pun­ten moe­ten de aan­dacht krijgen.

Het bestuur heeft aan de dage­lijk­se taken de han­den vol. Het wil graag een com­mis­sie opstar­ten om over der­ge­lij­ke vra­gen na te den­ken, uit te wer­ken en vorm te geven. Twee per­so­nen per afde­ling, bestaan­de uit Soos, Ele­men­tair, Wed­strijd en Syn­chroon zwem­men. Wie vindt het leuk om hier­in namens je afde­ling deel te nemen?  Meld je aan bij de com­mis­sie­le­den van je afdeling.

Het nieu­we zwem­bad biedt een ver­fris­sen­de, nieu­we peri­o­de voor ACZ met heel veel mogelijkheden!
Het lijkt ver weg, maar het moet alle­maal staan in sep­tem­ber 2018!
Dus, geïn­te­res­seerd? Meld je aan!