ENQUETE zwemvereniging ACZ-Capelle

ENQUETE zwemvereniging ACZ-Capelle

Geach­te leden, ouders/ verzorgers,

Voor het goed bestu­ren van een ver­e­ni­ging is het nood­za­ke­lijk dat het bestuur weet wat er bij de leden, ouders/ ver­zor­gers leeft. Hier­bij wil­len we u dan ook vra­gen even­tu­e­le wen­sen ken­baar te maken en aan te geven hoe u betrok­ken wilt zijn bij het rei­len en zei­len van de ver­e­ni­ging. Ook kunt u din­gen aan­bren­gen die naar uw inzicht ver­be­terd kun­nen wor­den bin­nen de ver­e­ni­ging en hoe u de toe­komst van de ver­e­ni­ging ziet. Het woord is aan u, door onder­staan­de vra­gen te beantwoorden.

1. Waar zwemt u of uw kind bin­nen de vereniging
□  Wedstrijdzwemmen
□  Synchroonzwemmen
□  Elementairzwemmen
□  Recre­a­tief­zwem­men 50+
□  Mindervalidenzwemmen
□  Zwem­men voor kin­de­ren met een beperking

2. Heeft u opmer­kin­gen over de accom­mo­da­tie (zwem­bad, kleed­ka­mers, douches)?

3. Hoe bent u in con­tact geko­men met ACZ?
□  Mond op mondreclame
□  Internet
□  Advertentie

4. Hoe vindt u de mix tus­sen het com­pe­ti­tief zwem­men en gezelligheid?
□  Mag meer competitief
□  De hui­di­ge mix is goed
□  Mag meer gezelligheid

5. Wat kan er bij de ver­e­ni­ging ver­be­terd worden?

6. Bent u tevre­den over de manier van lesgeven?
□  Tevreden
□  Ontevreden

7. Wilt u vrij­wil­li­gers­werk­zaam­he­den ver­rich­ten bij ACZ?
□  Ja, af en toe, ad hoc
□  Ja, struc­tu­reel in een com­mis­sie of bestuur rol
□  Ik ben al vrij­wil­li­ger bij ACZ.

Bij wel­ke afdeling:

8. Heeft u idee­ën voor het zwem­aan­bod van het nieu­we zwem­bad wat medio sep­tem­ber 2018 open gaat?

Wij zijn trots op onze ver­e­ni­ging en hopen door uw input de ver­e­ni­ging nog meer te kun­nen laten groeien

Har­te­lijk dank voor uw medewerking,

Bestuur ACZ Capel­le aan den IJssel,

Okto­ber 2016