Persbericht: Zwem4daagse levert ruim 865 euro op.

Persbericht: Zwem4daagse levert ruim 865 euro op.

P E R S B E R I C H T

 

datum Onder­werp Con­tact
20 okto­ber 2016 Capel­se Zwemvierdaagse

 

Capel­le­na­ren zwem­men voor Stich­ting Leer­geld Capel­le aan den IJssel

Van maan­dag 17 tot en met don­der­dag 20 okto­ber zwom­men een klei­ne 100 deel­ne­mers ruim 800 euro bij elkaar tij­dens de zwem4daagse die door zwem­ver­e­ni­ging ACZ werd geor­ga­ni­seerd. De opbrengst is bestemd voor Stich­ting Leer­geld Capel­le, die er voor zorgt dat kin­de­ren met ouders die wei­nig te beste­den heb­ben toch mee kun­nen gaan met school­reis of kun­nen sporten. 

 

25ste  keer
Veel kin­de­ren zwom­men voor de eer­ste keer mee, vaak met het hele gezin. Eén deel­ne­mer kwam voor de 25ste keer zijn medail­le halen. Veel ouders zijn ove­ri­gens opnieuw begon­nen met tel­len, omdat ze niet meer wis­ten hoe vaak ze vroe­ger heb­ben gezwom­men. Hen­ry van Hulst, voor­zit­ter a.i. ACZ-Capel­le: “Zwem­men is leuk voor jong en oud. Dat zie je zeker tij­dens zo’n zwem4daagse. En met de komst van een nieuw zwem­bad in 2018 wordt het zwem­men alleen maar populairder!”

 

Spel­le­tjes
Naast het banen zwem­men was er vol­op gele­gen­heid voor spel­le­tjes in en om het water. Medail­les opdui­ken, stoe­len­dans in het water, sjoe­len, twis­ter, kaar­ten, een kleur­wed­strijd en spon­taan een pot­je water­po­lo of – rug­by spe­len. Veel kin­de­ren ble­ven daar­om tot het ein­de in het zwem­bad. Of, zoals een vader het ver­woord­de: “Zo zijn ze toch weer spor­tief en gezel­lig met elkaar bezig, in plaats van ach­ter de com­pu­ter of telefoon.”

 

Breed gesteund
Zwem­ver­e­ni­ging ACZ-Capel­le orga­ni­seer­de de zwem4daagse. Zij kreeg hier­bij steun van Opti­sport, Spor­tief Capel­le, Plus super­markt (loca­ties ’s Gra­ven­land en Slot­plein) en Water­be­drijf Evides.

 

ACZ-Capel­le

AZC-Capel­le biedt men­sen de kans om in een infor­me­le sfeer de zwem­sport te beoe­fe­nen. De ver­e­ni­ging biedt moge­lijk­he­den voor recre­a­tief zwem­men (waar­on­der 50 + en min­der vali­den), ele­men­tair zwem­men (diplo­ma C en zwem­vaar­dig­heid  1 t/m 5), syn­chroon zwem­men en wed­strijd­zwem­men in zwem­bad De Blin­kert. Gezel­lig­heid én spor­ti­vi­teit staan daar­bij voor­op. De afge­lo­pen jaren zwom ACZ geld bij elkaar voor de Voed­sel­bank Capel­le, het Jeugd­sport­fonds, KIKA en ‘Spie­ren voor spieren’.

 

  

 

uitreiking-cheque-1

uitreiking-cheque-2

uitreiking-cheque-yolanda