Thema eindshow 2017!

Thema eindshow 2017!
Eni­ge tijd gele­den heb­ben we de leden opge­roe­pen mee te den­ken over het the­ma voor de nieu­we show! Heel veel leu­ke thema’s zijn er bin­nen geko­men. Het was leuk te zien, hoe cre­a­tief ieder­een dacht. Uit­ein­de­lijk is uit al die idee­ën het the­ma gerold voor onze eind­s­how 2017:

Oer-Hol­lands 

De trai­ners heb­ben de muziek­stuk­ken van ech­te Hol­land­se arties­ten gese­lec­teerd en de komen­de tijd, zul­len alle groe­pen druk aan de slag gaan om te oefenen.
De eind­s­how vindt plaats op zon­dag­mid­dag 2 juli. Hou deze mid­dag daar­om van­af 13.30–18.00 uur gereserveerd.