Grote Clubactie 2016

Grote Clubactie 2016

Dank­zij de inspan­nin­gen van een aan­tal leden heeft de Gro­te Club­ac­tie in 2016 voor ACZ maar liefst het drie­dub­be­le opge­le­verd van het jaar ervoor: € 1.882,05.
Onze syn­chroon­af­de­ling heeft hier­van met 620 ver­koch­te loten € 1.595,75 opgehaald.
Doel­stel­ling dit jaar was een aan­zien­lijk hoger bedrag op te halen dan in 2015, toen ACZ slechts € 675 heeft opge­haald. Dit moést beter : de bij­dra­ge komt immers ten goe­de aan de ver­e­ni­ging. De afde­lin­gen mogen het bedrag dat ze opha­len, zelf beste­den.  Afde­ling Syn­chroon besteedt dit aan nieu­we show­bad­pak­ken en het opknap­pen van bestaan­de bad­pak­ken (nieu­we pailletten/andere deco­ra­tie). Om dit te rea­li­se­ren zou ieder lid mini­maal 20 loten ver­ko­pen. Deze doel­stel­ling heeft gewerkt en is een aan­zien­lijk hoger bedrag opge­haald. Onze afde­ling was daar­mee hof­le­ve­ran­cier van de Gro­te Club­ac­tie voor ACZ.

-

.….maar het kán beter!
Slechts 13 (van de 65) leden heb­ben 20 of meer loten ver­kocht. En slechts 27 van onze syn­chroon­le­den heb­ben über­haupt loten ver­kocht. Dit bete­kent dat min­der dan de helft aan deze actie heeft mee­ge­daan. En dat is jam­mer.  Ieder­een wil toch in zo’n mooi bad­pak zwem­men. Een beet­je bad­pak inclu­sief deco­ra­tie kost al gauw € 80- € 100. Als ieder­een vol­gend jaar écht mee­doet … moet je eens nagaan, hoe­veel bad­pak­ken we dán zou­den kun­nen opknap­pen en vernieuwen!
We hopen dat ieder­een aan­ko­mend jaar écht mee­doet en gáát voor die 20 loten. Met ons leden­aan­tal móet het toch moge­lijk zijn de € 3.000 te halen!
In het kader van goe­de voor­ne­mens: een mooie doel­stel­ling voor 2017!

Recre­an­ten-com­bo start aan­vul­len­de actie voor badpakken
Voor de recre­an­ten-com­bo zijn er momen­teel nog geen geschik­te bad­pak­ken.  Een deel van opbrengst van de GCA wordt daar­om gebruikt voor aan­schaf hier­van. Maar dat bedrag is niet genoeg! Zo is deze com­bo  begon­nen met het opha­len van lege fles­sen om het sta­tie­geld bij elkaar te sparen.
Help mee!
Heb­ben jul­lie lege sta­tie­geld­fles­sen? Lever die in bij een van deze kan­jers: Amy van der Well, Emmy Bon­te, Lisa van Ostaij­en, Mary Kis­ters, Fem­ke Maer­tens, Esther Lan­ser, Gio­van­ni van der Zon, Kya­ra Titt, Lesley-Ann Okker­se, Don­na Poot, Yin­li Titt , Tara Vyent.