Kerstlunch en clinics

Kerstlunch en clinics

Zon­dag 17 decem­ber stond in het teken van met z’n allen eten én zwem­men.  Eerst geno­ten  (commissie)leden en trai­ners van een heer­lij­ke lunch, gevolgd door cli­nics. Het werd een gezel­li­ge zondagmiddag.

Lunch
De lunch bestond uit heer­lij­ke Hol­land­se gerech­ten, gedekt met rood-wit-blau­we kle­den. Tij­dens de lunch maak­te Tha­ra het the­ma van de show en Sas­kia het eind­sal­do van de Gro­te Club Actie bekend (over bei­de onder­wer­pen hier­on­der meer).


Cli­nics
Na de lunch gin­gen de cli­nics van start. In groe­pen van vier gaven de juni­o­ren cli­nics aan alle ande­re leden. Zowel juni­o­ren als de zwem(m/st)ers  heb­ben hier­mee veel erva­ring opge­daan. Zo’n opduw ver­eist een spe­ci­a­le tech­niek en wat was die spin-down las­tig te doen. Maar ook het aan­le­ren aan ande­ren vergt de nodi­ge inspanning.
Al met al was het een geslaag­de zon­dag­mid­dag met een gro­te opkomst!