Sandwiches met een eitje: Paaslunch 2017

Sandwiches met een eitje: Paaslunch 2017

Op Paas­za­ter­dag na de trai­ning heb­ben we weer geno­ten van de lek­ker­ste brood­jes, sand­wi­ches en ande­re lek­ker­nij­en die voor­bij kwa­men. Veel mei­den (en Gio) waren aan­we­zig. ’t Was weer ouder­wets gezel­lig met z’n allen. Har­te­lijk dank aan de Acti­vi­tei­ten­werk­groep, die hier­in weer veel uren heb­ben gesto­ken en MCD in Nieu­wer­kerk aan den IJs­sel die veel van de pro­duc­ten heeft gesponsord!