10–11 juni: ACZ zesvoudig NK Synchroonzwemmen en beste vereniging van NL

10–11 juni: ACZ zesvoudig NK Synchroonzwemmen en beste vereniging van NL

De afde­ling Syn­chroon­zwem­men van Alge­me­ne Capel­se Zwem­ver­e­ni­ging ACZ werd afge­lo­pen week­end tij­dens de Syn­chro­beat (NK 9–15 jr) en NK Com­bo niet alleen zes­maal Neder­lands Kam­pi­oen­schap­pen, maar ont­ving ook nog eens de KNZB-beker van de Lan­de­lij­ke Ver­e­ni­gings­com­pe­ti­tie. De KNZB reikt deze beker uit aan de best pres­te­ren­de ver­e­ni­ging bij inter­re­gio-(red: lan­de­lij­ke)wed­strij­den Syn­chroon­zwem­men in het afge­lo­pen seizoen.

 

Afge­lo­pen week­end vond in het Pie­ter van den Hoog­en­band Zwem­sta­di­on in Eind­ho­ven de Syn­chro­beat en het NK Com­bi­na­ties plaats. ACZ was ver­uit de groot­ste afne­mer van het ere­me­taal. In totaal behaal­de ACZ 12 medail­les en zet­te daar­mee de resul­ta­ten bin­nen de regi­o­na­le  en inter­re­gi­o­na­le wed­strij­den door.
De dames en heer van de ACZ-afde­ling Syn­chroon­zwem­men wer­den Neder­lands Kam­pi­oen bij de soli, duet­ten en ploe­gen Age 1 (9–12jr) en bij de tech­niek, soli en duet­ten Age2 (13–15jr). Ver­der waren er nog drie zil­ve­ren en drie bron­zen medailles.

Over­tui­gen­de resultaten
Bij de Age 1 (130 zwem­sters in de leef­tijd van 9–12 jr) werd Mare Schal­len­berg twee­de en Elif Teke der­de bij de tech­niek­wed­strijd. De vol­gen­de dag behaal­de Mare met bij­na 2 pun­ten voor­sprong op haar duet­part­ner Marloes Steen­beek van de Amster­dam­se zwem­ver­e­ni­ging De Dol­fijn het Neder­lands Kam­pi­oen­schap bin­nen met haar gewel­di­ge solo. Als Start­com­bi­na­tie ACZ/De Dol­fijn zwom­men Mare en Marloes naar het goud bij de duet­ten met ruim 4,5 punt voor­sprong op het ACZ-duet van Mares team­ge­noot­jes Elif Teke en Maya Siro­bok­ov. Deze meis­jes gin­gen met het zil­ver naar huis, ook met 4,5 punt voor­sprong op de ver­ras­sen­de (en ver­ras­te) bron­zen medail­le­win­naars van ZEW uit Ermelo.


Mare, Elif en Maya zwom­men met Nina van Rijs­wijk in de even­eens gou­den ACZ-ploeg, met bij­na vijf pun­ten ver­schil ten opzich­te van de num­mer twee. ACZ had nog een troef in han­den met de ploeg van Marloes Ardon, de zus­jes Tua­na en Kay­ra Özsa­hin, Clai­re Lan­ser, Kya­ra Alexan­der en Rosa­lie Siro­bok­ov. Deze ACZ-ploeg zwom ook een top­pres­ta­tie en ging met de bron­zen plak naar huis.

               

 

In de Age 2 (157 deel­ne­mers van 13–15jr) over­tuig­de Maria Loren­zi­ni bij de tech­niek­wed­strijd de jury ruim­schoots. De uit­voe­ring van haar solo voeg­de daar­aan nog eens de hoog­ste sco­re toe, waar­door zij op over­tui­gen­de wij­ze Neder­lands Kam­pi­oen werd. Haar duet met Lau­ra Sij­ben werd ook beloond met de eer­ste plaats met 4,5 punt voor­sprong op de num­mer twee, het duet van PSV.

 

’t Is niet allemáál goud dat er blinkt
Bij de groe­pen moest de ACZ-groep (behal­ve  Maria en Lau­ra bestaan­de uit Floor Schal­len­berg, Dion­ne Sij­ben (red: Lau­ras zus), Eli­ne Pen­ning, Kin­csö Biró en Fem­ke Maer­tens met reser­ves Gio­van­ni van der Zon, Tara Vyent en Esther Lan­ser) aan ZPCH haar meer­de­re beken­nen en won op dat onder­deel zilver.

          
Floor Schal­len­berg, eer­ste jaars Age2, was 14e na de tech­niek­wed­strijd en werd met haar solo maar liefst vijf­de! Lau­ra Sij­ben behaal­de in het ster­ke veld een mooie 9e plaats!

 

Kort maar krachtig
Naast het NK voor 9–15 jaar vond ook de NK Com­bi­na­ties plaats. Dit zijn samen­ge­stel­de groe­pen van­af 15 jaar. In totaal deden 18 ploe­gen mee. ACZ nam met twee ploe­gen van ieder 10 mei­den. Het Neder­lands Kam­pi­oen­schap op dit onder­deel zat er niet in: de focus van de ACZ1-ploeg lag voor de mees­te mei­den eer­der in het sei­zoen op de Juni­o­ren-wed­strij­den. In deze ACZ1-ploeg  zwom­men twee zwem­sters uit Age 2: Lau­ra Sij­ben en Floor Schal­len­berg, zes Juni­o­ren: Jade Mid­del­hof, Kim Schal­len­berg, Mano­lya Yapar, Lau­ra van Meel, Hes­ter Cup en Mar­leen Brand­horst en twee Seni­o­ren: Rowen­na Tig­ge­loven en Tha­ra Maas.
Van­af medio maart heb­ben de mei­den hard getraind, waar­bij de laat­ste vier weken als vol­le­di­ge ploeg. De strijd ging tij­dens het NK om de zil­ve­ren of bron­zen medail­le met hun uit­voe­ring op “Cot­ton Eye Joe”. Op het nip­per­tje mis­te de ACZ1-ploeg met 0,4 punt het zil­ver. Des­on­danks gin­gen de mei­den met een tevre­den gevoel naar huis.


 

Een gewel­di­ge ervaring

De ACZ2-ploeg (Amy van der Weel, Emmy Bon­te, Lisa van Ostay­en, Kya­ra en Yin­ly Titt, Don­na Poot, Gio­van­ni van der Zon, Esther Lan­ser, Tara Vyent en Lesley-Ann Okker­se) zwom­men hun eer­ste uit­voe­ring op de Beat­les-song “Beet­ho­ven”. Zij mis­ten net met 0,3 punt de 17e plaats, maar von­den deel­na­me aan dit gro­te toer­nooi een gewel­di­ge ervaring.
ACZ staat immers niet alleen voor top­sport maar ook voor breedtesport!

 

Top­sport, gezel­lig­heid en ple­zier in het zwem­men en met elkaar! Dat was dit week­end zeker het geval.”