Grote clubactie ACZ (uiterlijk 26 oktober inleveren)

Grote clubactie ACZ (uiterlijk 26 oktober inleveren)

Bes­te ouders en/of verzorgers,

Sinds vori­ge week zijn er loten­boek­jes voor de gro­te club­ac­tie uit­ge­deeld. Enke­le zwem­mers heb­ben een
boek­je mee naar huis geno­men om langs fami­lie, vrien­den en buren te gaan, super goed!!
Ech­ter die­nen deze boek­jes uiter­lijk 26 okto­ber weer bij ons inge­le­verd te wor­den.. Dit kan tij­dens de elementair
les­sen bij Bian­ca. Zijn wij te laat met inle­ve­ren dan komen de ver­koch­te loten te vervallen.

Nog een klein stuk­je infor­ma­tie over de actie, wat deze pre­cies inhoud:
Via de gro­te club­ac­tie kun­nen wij geld inza­me­len (per ver­kocht lot á €3,- krij­gen wij €2,40) om voor de vereniging
wat extra’s te doen. Dit kan zijn: nieuw mate­ri­a­len aan­schaf­fen en/of een uitje/activiteit organiseren.
Tevens kun je als “verkop(st)er” ook een aar­dig­heid­je ver­die­nen. Ver­koop je name­lijk (meer dan) 20 loten, dan mag je
één gra­tis entree­kaart­je voor bijv. Bob­be­jaan­land, Schip­hol behind the sce­nes of Mada­me Tus­sauds via de vereniging
aan­vra­gen. Tevens krijg je daar­bij een shop­te­goed van €10,- bij Sportboxx.com.
Ver­de­re infor­ma­tie en voor­waar­den zijn te vin­den op kids.clubactie.nl

Mocht uw zoon/dochter nog geen boek­je heb­ben gehad en wel inte­res­se heb­ben om loten te verkopen?
Aan­staan­de don­der­dag en vol­gen­de week maan­dag wor­den de boek­jes nog uitgedeeld.

Hopend u vol­doen­de te heb­ben geïn­for­meerd en aan alle kinderen
veel suc­ces met langs de men­sen gaan!!

Met vrien­de­lij­ke groet,
Bian­ca Luthart