Uitnodiging algemene ledenvergadering 2019

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2019

Aan alle leden (en/of ouders) van ACZ,

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

                                                 Woens­dag 27 maart 2019

Sport­hal de Lijs­ter adres: Lijs­ter­sin­gel 20  2902 JB Capel­le aan den IJssel

  Inloop van­af 19:00 uur, start ver­ga­de­ring 19:30 uur

Wij nodigen alle leden (en/of hun ouders) van ACZ uit voor de algemene ledenvergadering (ALV). Deze vergadering is van belang voor alle leden. Wij willen u dringend verzoeken even tijd vrij te maken en te komen.

De afdelingscommissies hebben verantwoording afgelegd aan het bestuur doormiddel van een rapportage aan de hand van de punten in het beleidsplan, dit zal worden toegelicht. 

Wij vra­gen dan ook om ieder­een die zich kan­di­daat wil stel­len, zich te mel­den bij de voor­zit­ter. Graag uiter­lijk 3 dagen voor de ALV aan­mel­den, zodat er tij­dens de ver­ga­de­ring geko­zen kan wor­den. Ook voor infor­ma­tie omtrent de func­tie kunt u con­tact opne­men met het dage­lijks bestuur.

Wij reke­nen op u.

Hen­ry van Hulst, voorzitter,

Namens het gehe­le bestuur van ACZ.

Agen­da punten:

  1. Ope­ning van de vergadering
  2. Vast­stel­ling notu­len ALV 2018
  3. Finan­ci­eel jaar­ver­slag 2018
  4. Begro­ting 2019
  5. Vast­stel­len con­tri­bu­tie 2019/2020
  6. Vaca­tu­res: Leden Kascommissie
  7. Nieuw Zwem­bad
  8. Rond­vraag

Bij bin­nen­komst treft u een inte­ken­lijst aan, graag even invul­len. De kof­fie en thee staan voor u klaar.

Mach­ti­ging for­mu­lier ALV 27-03-2019

Naam:__________________________________________________________________

Adres:_______________________________________________Postcode____________

Woonplaats:______________________________________________________________

Afdeling__________________________________Datum:__________________________

Geeft hier­bij de mach­ti­ging aan:_______________________________________________

Om namens mij, zo nodig, een stem uit te bren­gen tij­dens de Alge­me­ne Leden­ver­ga­de­ring van ACZ-Capel­le 27-03-2019

Hand­te­ke­ning aan­we­zig lid:                                                Gemach­tig­de: ________________                                                                 ___ 

ACZalgledenverg2017pdf‑1–1