De Neusknijper — Special Edition — maart 2019

De Neusknijper — Special Edition — maart 2019
DRINGENDE OPROEP OUDERS
Toe­komst ACZ meer­kamp- en diplo­ma­zwem­men onze­ker

Via deze spe­ci­a­le edi­tie van de Neus­knij­per doen wij een drin­gen­de oproep aan met name ouders van de aanloopdiploma’s én de B‑competitie. We heb­ben van­uit deze groep M‑, 11- en 10-offi­ci­als nodig om M, 10 en 11. Zon­der vol­doen­de offi­ci­als is de deel­na­me van ACZ aan meer­kam­pen en diplo­ma­ses­sies in de toe­komst onze­ker. Heb je geen  ken­nis van het syn­chroon zwem­men? Tij­dens de cur­sus­sen leer je de basis. Meld je aan!

Drie week­en­den per maand
Het ziet ernaar uit dat onze aan­loop- en B‑competitiezwemmers in de toe­komst niet meer kun­nen deel­ne­men aan meer­kam­pen en diplo­ma­ses­sies.
Waar­om?
Omdat we onvol­doen­de jury­le­den heb­ben die deze wed­strij­den wil­len jure­ren.
Waar­om?
De kin­de­ren groei­en door, waar­door de mees­te offi­ci­als nu ouders zijn uit het wed­strijd­ni­veau. Een ver­e­ni­ging moet op basis van het aan­tal deel­ne­mers een aan­tal offi­ci­als aan­mel­den. Door het gebrek aan jury­le­den uit het aan­loop-/B‑­com­pe­ti­tie­ni­veau moe­ten we steeds uit ons hui­dig offi­cal-bestand put­ten. Naast het jure­ren tij­dens de wed­strij­den van hun eigen kin­de­ren wil­len ze niet steeds weer opko­men op wed­strij­den waar hun kin­de­ren níet zwem­men. Ze gaan vaak al naar extra wed­strij­den van­we­ge het offi­ci­al-gebrek bij de meer­kamp­wed­strij­den en het diplo­ma­zwem­men. Som­mi­gen zijn hier­door meest­al drie week­en­den in de maand aan het jure­ren.

Deze offi­cals zijn vrij­wil­li­gers en heb­ben, net als ande­re ouders, ook ande­re acti­vi­tei­ten. Zij kie­zen er dan ook voor zich niet altijd beschik­baar te stel­len. Som­mi­ge jury­le­den wil­len ook wel eens als trainer/coach mee met hun groep of een week­end op een ande­re manier invul­len.

Peni­be­le situ­a­tie
Voor het aan­ko­mend diplo­ma­mo­ment in april meld­den zich daar­om veel van onze offi­ci­als af. Het lijkt erop, dat de ACZ-aan­lo­pers in de toe­komst geen diplo­ma kun­nen zwem­men en zij noch de B‑competitie aan de meer­kamp kun­nen deel­ne­men. Dit is een onge­wens­te situ­a­tie.
Ouders van aan­loop- en B‑competitieniveau zijn nodig als Offi­ci­al M, 11 en 10 om diplo­ma­mo­men­ten en deel­na­me aan al deze wed­strij­den te waar­bor­gen.

Keer het tij
Aan­staan­de dins­dag 12 maart begint de regi­o­na­le Offi­ci­al-11 cur­sus. Je kunt je hier­voor nog opge­ven. Met dit diplo­ma mag je het basis- en het zeil­bootdi­plo­ma beoor­de­len. Basis­ken­nis van het syn­chroon zwem­men is niet nodig. Je leert alle basis tij­dens de cur­sus. De cur­sus beslaat 2 the­o­rie­avon­den en 2 prak­tijk­les­sen:

The­o­rie 1 12 maart 2019 Groen­ho­ven­bad Gou­da, 19.30 t.m. 21.30 uur
The­o­rie  2 19 maart 2019 Groen­ho­ven­bad Gou­da, 19.30 t.m. 21.30 uur
Prak­tijk  1 16 maart 2019 Alp­hen aan den Rijn
Prak­tijk  2 23 maart 2019 Bode­gra­ven
Exa­men the­o­rie + prak­tijk 30 maart 2019 de Blin­kert Capel­le aan den IJs­sel, 8.00–10.00 uur

Heb je inte­res­se? Meld je aan via Har­ry Blom (regio) via opleidingen_synchroonzwemmen@knzbwest.nl of stuur een mail­tje naar aczsynchro@gmail.com.
Heb je wel belang­stel­ling, maar ben je (een van) boven­ge­noem­de data niet gele­gen? Laat dit weten. Je hoort dan wat de moge­lijk­he­den zijn. Bij vol­doen­de belang­stel­ling van­uit ACZ heb­ben we al eer­der een cur­sus com­pleet in Capel­le kun­nen rege­len.  

Heb je het Offi­ci­al-11 diplo­ma? Stroom door naar de Offi­ci­al 10. Je beoor­deelt dan de balletbeen‑, spa­gaat- en barracudadiploma’s.

De Offi­ci­al M‑cursus heeft in febru­a­ri plaats­ge­von­den. Meld je aan voor de vol­gen­de cur­sus (datum nog niet bekend).
De M‑officials note­ren de pun­ten van de jury­le­den en bere­ke­nen het eind­re­sul­taat. Ook zijn de M‑officials nodig voor het klok­ken van de tijd bij uit­voe­rings­wed­strij­den, want ieder­een moet zich aan vast­ge­leg­de tij­den hou­den voor oplo­pen, het kant­stuk of de uit­voe­ring.
Ook voor  deze cur­sus geldt: bij vol­doen­de belang­stel­ling kan Regio West de cur­sus in Capel­le a.d. IJs­sel.
 
Heb je een kind bij de aanloopdiploma’s of de B‑competitie?
Wil je dat jouw kind aan een wed­strijd kan deel­ne­men of diplo­ma kan zwem­men?
Geef je op voor de cur­sus­sen die gaan komen.
Meer infor­ma­tie vind je op de
regio­web­si­te van KNZB
West
Van­zelf­spre­kend mogen ande­re ouders zich ook aan­mel­den.

Har­te­lijk dank namens de Tech­ni­sche Com­mis­sie, 
alle ACZ Offi­ci­als 
én de zwem­mers in de aan­loop en B‑competitie.