Zwemmen in de Maas

Zwemmen in de Maas

Syn­chroon zwem­ver­e­ni­ging ACZ is van­af nu ook erva­rings­des­kun­di­ge in het zwem­men in de de Maas.

 

Tij­dens de wereld­ha­ven­da­gen draai­de de Syn­chro afdeling

van ACZ een gewel­di­ge demon­stra­tie af in het ijs­kou­de water van de

Rot­ter­dam­se Maas. 16 Mei­den in ver­schil­len­de leef­tij­den gaven een beeld van de moge­lijk­he­den om ook  in het Rot­ter­dam­se Maas­wa­ter een show van allu­re te geven.

 

Via 010sport, die waren bena­derd door de KNZB, kwam de uit­no­di­ging bin­nen om een demon­stra­tie te geven

van onze sport. Als DE Syn­chroon­zwem­mers van de regio Rijn­mond en drie­vou­dig Neder­lands kam­pi­oen zei­den wij hier natuurlijk

geen nee op. De voor­be­rei­ding was kort en koud en vond plaats in de

zeven­hui­zer­plas. Hier wer­den de aan­ge­pas­te dans­jes geoe­fend en aan­ge­past omdat een uit­voe­ring zoals tij­dens nor­ma­le Syn­chroon­zwem wed­strijd in het don­ke­re en kou­de Maas­wa­ter niet uit­ge­voerd kan wor­den. De muziek kun­nen de zwem­sters in het bui­ten­wa­ter niet horen, omdat er geen onder­wa­ter­spea­ker kon wor­den gebruikt. Ook is het zicht onder water nihil, ter­wijl goed zicht nodig is om de inge­wik­kel­de figu­ren goed samen te kun­nen uit­voe­ren. Maar zelfs een aan­ge­pas­te uit­voe­ring was voor de vele toe­schou­wers spectaculair

om te zien.

Dan­sen in het water is uniek,  water­bal­let in de Rot­ter­dam­se Maas is nog veel unieker.

Een heel spe­ci­a­le erva­ring voor zowel de zwem­sters als voor de bege­lei­ding van de

syn­chroon afde­ling van zwem­ver­e­ni­ging ACZ. Een nieu­we mijl­paal in haar

jon­ge geschiedenis.

 

Het start­schot van het nieu­we sei­zoen is hier­mee gege­ven. Wij maken ons op voor weder­om een spor­tief jaar met weer vele uitdagingen.

Een gro­te­re groep die recre­a­tief onze sport beoe­fent, een eigen com­pe­ti­tie heeft en zo het ple­zier in syn­chro zwem­men ver­groot  Daar­naast een ver­sterk­te selectie

groep, omdat enke­le zwem­sters heb­ben beslo­ten hun oude ver­e­ni­ging te ver­la­ten en zich aan te slui­ten bij ACZ. Een spor­tie­ve, gezel­li­ge en nog gro­te­re syn­chroon afdeling

dus, waar­mee we ook dit jaar weer voor een heer­lijk sport­jaar kiezen.

Op zoek naar het ultie­me sport geluk in 2019–2020 en de ope­ning van ons

nieu­we zwem­bad De Peli­kaan in Capel­le aan den IJs­sel, naar ver­wach­ting in de zomer van 2020.

 

Edwin Maer­tens