Uitnodiging Clubkampioenschappen ACZ 2020

Uitnodiging Clubkampioenschappen ACZ 2020

Op vrij­dag­avond 20 maart 2020 is het weer tijd voor de ACZ club­kam­pi­oen­schap­pen! Dit is een wed­strijd waar­aan alle leden van ACZ kun­nen deel­ne­men. Dus pak je kans en doe mee!

Om club­kam­pi­oen of groeps­win­naar te wor­den, moet je mee­doen aan de vier indi­vi­du­e­le wed­strijd­zwem­sla­gen (vlin­der­slag, rug­slag, school­slag en vrije slag). Het is ook moge­lijk om alleen je favo­rie­te slag te zwem­men. Er zijn twee extra acti­vi­tei­ten tus­sen de wed­strij­den door: het ouder/kind zwem­men en en, voor het eerst dit jaar,  een mas­sas­tart. Bij het ouder/kind zwem­men kun­nen de zwem­mers het samen met een ouder opne­men tegen ande­re kop­pels. In de mas­sas­tart zwem­men deel­ne­mers van dezelf­de leef­tijds­ca­te­go­rie tege­lijk tegen elkaar in een lan­ge afstands­wed­strijd. De mas­sas­tart wordt als laat­ste gezwommen.

Inschrijfgeld   :  € 6,00
Inzwemmen       : 18:15 uur
Start wedstrijd : 18:45 uur
Einde           : ca 22:00 uur
Plaats          : Zwembad “De Blinkert”

Wil je mee­doen? Vul dan onder­staand strook­je in en lever het, samen met het inschrijf­geld (alleen gepast), in bij:

een van de trai­ners of maak het over via reke­ning NL67 INGB 0757 7969 58 t.n.v. B. Spaans. Ver­geet bij de over­schrij­ving niet de naam van de zwem­ster of zwem­mer te vermelden.

Inschrij­ven kan tot uiter­lijk woens­dag 11 maart 2020. Je bent pas inge­schre­ven als je hebt betaald.

We hopen er weer een gezel­li­ge en spor­tie­ve avond van te maken!

Kim Schal­len­berg en Bart Spaans

Inschrijf­for­mu­lier Club­kam­pi­oen­schap­pen 2020

Naam: ___________________________________

Email: ____________________________________

[  ] Meisje /  [  ] Jongen

Geboortedatum: ___________________________  *

Afdeling(en): ______________________________


Ik doe mee met de volgende zwemslagen **:

[  ] Vlinderslag (50 of 25 meter ***)
[  ] Schoolslag (50 meter)
[  ] Rugslag (50 meter)
[  ] Vrije slag / borstcrawl (50 meter)

[  ] Ouder/kind zwemmen (vrije slag, 25 m. ouder en 25 m. kind)

            Naam ouder:  ___________________________

[  ] Massastart (100/200/300 meter****)

*    Noodzakelijk vanwege de bepaling van de leeftijdscategorie
**  Graag aankruisen wat van toepassing is.
*** Geboren in 2008 of later zwemt 25 meter. De rest zwemt 50 meter.
**** Geboren in 2008 of later zwemt 100 meter, geboren in 2004 t/m 2007 zwemt 200 meter en 2003 en eerder zwemt 300 meter.