Opschorten zwemactiviteiten

Opschorten zwemactiviteiten

Bes­te Leden, 

 

 

Van­we­ge de van­daag bekend gemaak­te richt­lij­nen van het kabi­net en het RIVM in ver­band met het coro­na­vi­rus, heeft de KNZB beslo­ten om alle com­pe­ti­ties tot en met 31 maart 2020 stop te zetten.

 

Tevens advi­seert de KNZB alle ver­e­ni­gin­gen om geen ver­e­ni­gings­ac­ti­vi­tei­ten te orga­ni­se­ren tot en met 31 maart 2020. Dit geldt ook voor de zwemtrainingen.

 

Het bestuur van ACZ heeft dan ook beslo­ten om dit advies over te nemen en voor­lo­pig alle zwem­ac­ti­vi­tei­ten (de trai­nin­gen en ook de club­kam­pi­oen­schap­pen) voor de gehe­le ver­e­ni­ging op te schor­ten tot en met 31 maart 2020. 

 

Of dit ook nog gevol­gen heeft voor de Alge­me­ne leden­ver­ga­de­ring van 26 maart 2020, zul­len wij jul­lie later over informeren. 

 

Wij hopen op jul­lie begrip voor deze dras­ti­sche maatregel. 

 

 

Als er nog vra­gen zijn kun­nen jul­lie deze stu­ren naar voorzitter@acz-capelle.nl

 

 

Wij gaan er van­uit, jul­lie vol­doen­de te heb­ben geïn­for­meerd.

 

 

 

Met vrien­de­lij­ke groet, 

 

Namens het bestuur ACZ 

 

Hen­ry van Hulst 

Voor­zit­ter