Informatiebrief leden

Informatiebrief leden

Bes­te Leden, 

 

Op 10 janu­a­ri 2020 is er een pre­sen­ta­tie gege­ven over de toe­komst van ACZ en een even­tu­e­le samen­wer­king met De Lan­singh. 

Er is die avond een oproep gedaan aan de aan­we­zi­ge leden om een werk­groep op te star­ten om te kij­ken of er bin­nen ACZ bezwa­ren zou­den zijn tegen zo’n ver­gaan­de samen­wer­king. 

 

Van­uit alle afde­lin­gen heb­ben leden zich aan­ge­meld voor deze werk­groep en ze zijn zeer  enthou­si­ast aan de slag gegaan met deze vraag. Nu is er intus­sen bij De Lan­singh ook meer dui­de­lijk­heid geko­men en zal er op dit moment geen ver­gaan­de samen­wer­king gaan komen tus­sen ACZ en De Lan­sigh. 

 

De kans bestaat wel dat er van­uit De Lan­singh meer­de­re leden de over­stap gaan maken naar ACZ en dat zij zich ook gaan inzet­ten voor onze zwem­ver­e­ni­ging in wel­ke vorm dan ook. Dit zou een mooie posi­tie­ve bij­dra­ge zijn voor onze ver­e­ni­ging. 

 

Met deze ver­an­de­ring is de vraag voor de werk­groep niet meer actu­eel en zul­len zij dan ook hun onder­zoek stop­pen. De werk­groep blijft nauw betrok­ken bij de even­tu­e­le over­stap van de leden van De Lan­singh 

 

Tij­dens de alge­me­ne leden ver­ga­de­ring zal er weer meer dui­de­lijk wor­den. 

 

Wij gaan er van­uit, jul­lie vol­doen­de te heb­ben geïn­for­meerd 

 

 

 

Met vrien­de­lij­ke groet, 

 

Bestuur en werkgroep(samenwerking) van ACZ