ALV 1 Juli 2020

ALV 1 Juli 2020

Bes­te leden van ACZ,

Wij nodi­gen alle leden (en/of hun ouders/verzorgers) van ACZ uit voor de (uit­ge­stel­de) alge­me­ne leden­ver­ga­de­ring (ALV) 2020. Deze ALV is gepland op woens­dag 1 juli 2020. De alge­me­ne leden­ver­ga­de­ring is, meer nog dan ande­re jaren, van groot belang voor alle leden.
Wij wil­len u vrien­de­lijk ver­zoe­ken tijd vrij te maken en te komen.

In het afge­lo­pen jaar is er veel gebeurd. De afde­lings­com­mis­sies heb­ben ver­ant­woor­ding afge­legd aan het bestuur, door mid­del van een rap­por­ta­ge op pun­ten in het beleids­plan. Het aftre­den­de bestuur over 2019 rapporteren.

Het gehe­le dage­lijks bestuur van ACZ is voor­ne­mens af te tre­den. Er zijn der­hal­ve vaca­tu­res voor alle vier functies:

  • Voor­zit­ter
  • Secre­ta­ris
  • Pen­ning­mees­ter
  • Com­mu­ni­ca­tie, Spon­so­ring, Leden­wer­ving & ‑behoud

Wij vra­gen dan ook om ieder­een die zich kan­di­daat wil stel­len, zich te mel­den bij Glenn Vyent, op secretatis@acz-capelle.nl. Omdat deze uit­no­di­ging helaas iets ver­traagd naar u is ver­stuurd is het ver­zoek om u uiter­lijk 8 dagen voor de ALV aan te mel­den, zodat er tij­dens de ver­ga­de­ring gestemd kan wor­den. Ook voor infor­ma­tie omtrent de func­tie kunt u con­tact opne­men met het aftre­den­de dage­lijks bestuur of met Wil­le­ke Thoen.

In het eer­ste half jaar van 2020 heb­ben een aan­tal orga­ni­sa­to­ri­sche en finan­ci­ë­le aspec­ten de aan­dacht een zoge­naam­de “tas­kfor­ce ACZ 2020” gehad. Nadat het nieu­we bestuur is geko­zen zal een ver­te­gen­woor­di­ger van die “tas­kfor­ce” daar­over, op hoofd­pun­ten, wat ver­tel­len. Ook zul­len we bespre­ken wat ACZ ver­wacht te gaan doen in de komen­de maan­den, rich­ting de inge­bruik­na­me van Aqua­pel­le en de rest van 2020 daar­na. In bij­gaan­de bul­le­tin “Berich­ten van de bestuurs­ta­fel (3)” kunt u alvast wat over deze onder­wer­pen lezen, zodat u voor­be­reid naar de ALV kunt komen.

ACZ en de ver­huur­der van de ver­ga­der­zaal zul­len ervoor zor­gen dat alle maat­re­ge­len in het kader van Coro­na zul­len wor­den geres­pec­teerd. Maar voor­al reke­nen wij er op dat alle bezoe­kers de regels (onder ande­re van 1,5 meter afstand hou­den) zul­len res­pec­te­ren. Het is in deze bij­zon­de­re peri­o­de uiter­ma­te belang­rijk dat we tevo­ren weten wie er daad­wer­ke­lijk zul­len komen op de ALV van ACZ. U moet zich daar­om per­soon­lijk per mail aan­mel­den voor deel­na­me aan de ALV bij secretaris@acz-capelle.nl. Mocht u onver­hoopt klach­ten krij­gen die kun­nen dui­den op een besmet­ting met COVID-19, dan ver­zoe­ken wij u uit­druk­ke­lijk om thuis te blij­ven en niet naar de ALV te komen. U kunt een ander lid mach­ti­gen namens u te
stem­men. Gebruik daar­voor het hier­bij mee­ge­stuur­de mahtigingsformulier.

Bij bin­nen­komst treft u een inte­ken­lijst aan, graag even invul­len. De kof­fie en thee staan voor u klaar.

Wij reke­nen op uw komst en op enthou­si­as­te kan­di­da­ten voor het bestuur van ACZ.
Namens het aftre­den­de en het inte­rim-bestuur van ACZ.

Wil­le­ke Thoen

Klik hier voor het machtigingsformulier.