ALV 2021

ALV 2021

Bes­te leden van ACZ,

Jul­lie zijn uit­ge­no­digd voor de alge­me­ne leden­ver­ga­de­ring van ACZ. Deze zal onli­ne plaats­vin­den op woens­dag 24 maart, 2021. Van­af 19:00 uur zal onze onli­ne ver­ga­der omge­ving open gaan en de ver­ga­de­ring zal om 19:30 star­ten. Wij schat­ten de eind­tijd in rond 21:00 uur vol­gens onze plan­ning, ech­ter kan de daad­wer­ke­lij­ke eind­tijd afwij­ken. Voor­af per email aan­mel­den noodzakelijk.

Met de knop­pen hier­on­der zijn de notu­len van onze ALV in 2020 en de uit­no­di­ging voor de ALV 2021 te downloaden.