ACZ sportclub van het jaar!?

ACZ sportclub van het jaar!?

ACZ is geno­mi­neerd voor sport­club van het jaar,

We kun­nen de titel “sport­club van het jaar” ver­die­nen en een mas­ter­class, een pro­fes­si­o­ne­le pro­mo­vi­deo van onze club. Het is ook voor­al om gebruik te kun­nen maken van alle loka­le, regi­o­na­le en lan­de­lij­ke media-aan­dacht om de club in de schijn­wer­pers te zetten.

Graag ver­sprei­den bin­nen de soci­al media, app­groe­pen, nieuws­brie­ven, web­si­te, etc. Je kunt gebruik maken van het pro­mo­tie­ma­te­ri­aal om de ach­ter­ban te mobi­li­se­ren. Dit pro­mo­tie­ma­te­ri­aal is beschik­baar van­af 19 april. Van 19 april tot 24 mei mag er gestemd wor­den

Pro­mo­tie­ma­te­ri­aal is te vin­den op: https://www.clubvanhetjaar.nl/verkiezing

Vorig jaar waren we 2e, na Tur­nA­round (als ik het me goed kan her­in­ne­ren). Laten we gaan voor num­mer 1 in Capel­le aan den IJs­sel, in 2020! Graag dus de leden oproe­pen om zelf op ACZ te stem­men (…met ver­schil­len­de email adres­sen) en ook hun vrien­den en fami­lie op te roe­pen dat te doen.

Rede­nen genoeg om dit jaar wel te winnen: 

Onze club wordt ‘Club van het Jaar 2021’, omdat de Alge­me­ne Capel­se Zwem­ver­e­ni­ging ACZ, ondanks de vele uit­da­gin­gen in 2020, een gezon­de en gezel­li­ge sport­ver­e­ni­ging is. ACZ is vol enthou­si­as­me, ener­gie en heeft een gro­te groep vrij­wil­li­gers die klaar staan om ook in 2021 weer te gaan zwem­men en pres­te­ren. Ons, mot­to (sinds 2020) is: Samen zwem­men, een leven lang.

In 2020 is ACZ ver­huisd naar het nieu­we zwem­bad Aqua­pel­le, voor­zien van alle gemak­ken en tech­ni­sche faci­li­tei­ten. Het is mede de aan­lei­ding geweest voor een gro­te groei in leden en vrij­wil­li­gers bij ACZ.

Tij­dens de ope­nings­week van het zwem­bad, begin Sep­tem­ber, heeft ACZ de Capel­se Zwem4daagse geor­ga­ni­seerd, die voor een­ie­der toe­gan­ke­lijk is. Ondanks de (steeds ver­an­de­ren­de) regels t.a.v. Coro­na kon­den 2 keer 30 deel­ne­mers aan deze zwem4daagse deel­ne­men. ACZ is een van de wei­ni­ge ver­e­ni­gin­gen die in 2020 de zwem4daagse heeft geor­ga­ni­seerd. De KNZB heeft hier­over een arti­kel gepubliceerd.

Voor de min­der vali­de zwem­mers die lid zijn van ACZ zijn er pro­fes­si­o­ne­le instruc­teurs, onder­steund door een groep vrij­wil­li­gers om de jeug­di­ge G‑zwemmers te bege­lei­den naar een zwem­di­plo­ma en de oude­re G‑zwemmers bij het recre­a­tief zwemmen.

ACZ heeft in 2020 een nieu­we afde­ling Waters­pet­ters opge­zet. Doel van Waters­pet­ters is, om kin­de­ren met een A‑diploma ple­zier in het zwem­men te laten behou­den en hen ken­nis te laten maken met ver­schil­len­de zwem-dis­ci­pli­nes. Hier­over is een arti­kel geplaatst in de loka­le krant.

ACZ heeft mee­ge­daan aan de Gro­te Club Actie en heeft spe­cu­laas­pop­pen ver­kocht, om de afde­lin­gen in staat te stel­len de beno­dig­de attri­bu­ten en zwem­kle­ding aan te schaffen.

Om betrok­ken­heid van de leden te behou­den zijn ansicht­kaar­ten gestuurd om te laten weten dat ACZ blij is dat men­sen lid zijn en blij­ven. Aan het ein­de van het wed­strijd­sei­zoen zijn club­kam­pi­oen­schap­pen geor­ga­ni­seerd en is een (Coro­na-proof) bar­be­cue voor leden en vrij­wil­li­gers van de afde­lin­gen Wed­strijd en Syn­chroon geor­ga­ni­seerd. Deze afde­lin­gen zijn tij­dens de lock-down direct gestart met onli­ne-trai­nin­gen en bui­ten­trai­nin­gen op voetbalvelden.

De afde­ling Syn­chroon heeft mee­ge­daan aan de Syn­chro-chal­len­ge. De ver­schil­len­de teams heb­ben film­pjes opge­no­men, onder ande­re om te laten zien hoe er getraind werd. Een offi­ci­ë­le jury heeft het beoor­deeld en aan ACZ diver­se prij­zen toegekend.