Spek de kas van ACZ, bij Jumbo Koperwiek!

Spek de kas van ACZ, bij Jumbo Koperwiek!

Zoals jul­lie wel­licht al weten, orga­ni­seert Jum­bo Koper­wiek een actie waar­mee een finan­ci­ë­le bij­dra­ge voor onze ver­e­ni­ging bij elkaar kan wor­den gespaard. De actie heet ‘Spek de kas van je club’ en Jum­bo Koper­wiek stelt daar­voor een bedrag van € 5.000,- beschikbaar.

Tij­dens deze ‘Spek de kas van je Club’ actie ont­van­gen klan­ten voor elke € 10,- aan bood­schap­pen een waar­de­punt. Deze waar­de­punt kun­nen ze in de win­kel done­ren aan de ver­e­ni­ging van hun keuze.

Hoe meer waar­de­pun­ten klan­ten done­ren aan onze ver­e­ni­ging, hoe gro­ter het totaal­be­drag dat wij ont­van­gen. En daar­mee kun­nen wij een water­be­sten­di­ge head­set kopen, waar­mee de trai­ner het water in kan om ook dan ver­staan­baar te zijn voor de zwem­mers. Deze head­set zal beschik­baar zijn voor alle afde­lin­gen van ACZ. Trom­mel dus zoveel moge­lijk men­sen op om hun bood­schap­pen bij Jum­bo Koper­wiek te doen en daar­mee de kas van onze club te spekken!

Suc­ces ermee!