Een traditie geboren?

Een traditie geboren?

Op vrij­dag 10 sep­tem­ber heb­ben ca 30 leden van de afde­ling recre­a­tief 50 + een heer­lij­ke bar­be­cue gehad bij het Scou­ting cen­trum aan de Jac­ques Dutilh­weg. De voor­be­rei­dings­ploeg werd ont­van­gen met een fik­se onweers­bui zodat alle tafels en ban­ken weer snel naar bin­nen moesten. Geluk­kig ble­ven de weer­go­den ons goed gezind en heb­ben we in de zon een gezel­li­ge samen­komst gehad.

 De voor­zit­ter en pen­ning­mees­ter waren ook aan­we­zig zodat de leden die ze nog niet ken­den hier­mee ken­nis kon­den maken.

Ook was er gele­gen­heid om afscheid te nemen van Bian­ca die na vele jaren actief te zijn geweest in de ver­e­ni­ging haar aan­dacht gaat rich­ten op haar jon­ge gezin.

Tij­dens de BBQ bleek dat ‘bad­mees­ters’ ook pri­ma kok­kies zijn en von­den de ham­bur­gers, worst­jes en saté goe­de aftrek. Dit alles werd weg­ge­spoeld met een bier­tje of glaas­je wijn die recht­streeks uit Frank­rijk was geïmporteerd .

Super­markt  Jum­bo heeft ons van de nodi­ge etens­wa­ren voor­zien tegen een zeer schap­pe­lij­ke prijs en het Bestuur heeft de rest voor haar reke­ning geno­men  hier­door waren er voor de leden geen kos­ten aan ver­bon­den. Er werd heel gezel­lig gekletst, dit keer op het droge.

Toen het don­ker begon te wor­den werd het tijd voor een kop­je kof­fie ter afslui­ting en ging een ieder huis­waarts na een zeer geslaag­de bbq. Wel­licht vol­gend jaar weer als start van het nieu­we zwemseizoen.??