ALV — 29 maart 2022

ALV — 29 maart 2022

Bes­te leden van ACZ,

Wij nodi­gen alle leden van ACZ en/of hun ouders/verzorgers uit voor de alge­me­ne leden­ver­ga­de­ring (ALV) 2022. Deze ALV is gepland op dins­dag 29 maart 2022. Wij wil­len u vrien­de­lijk ver­zoe­ken tijd vrij te maken en aan­we­zig te zijn op deze ALV.

Bent u ver­hin­derd? Een lid kan een ander lid mach­ti­gen namens u te stem­men. Gebruik daar­voor het mee­ge­stuur­de mach­ti­gings­for­mu­lier uit de mail die uw van­uit ons bestuur ont­van­gen heeft. Heeft u de uit­no­di­ging niet ont­van­gen dan graag con­tact opne­men met: secretaris@acz-capelle.nl. In de sta­tu­ten staan de regels die van toe­pas­sing zijn op stem­men en machtigen.

ACZ heeft veel enthou­si­as­te vrij­wil­li­gers! Toch kun­nen we er altijd nog meer gebrui­ken. Naast de enke­le vaca­tu­res in het bestuur zijn er ook nog diver­se (gro­te­re of klei­ne­re) taken en func­ties waar­voor wij vrij­wil­li­gers zoe­ken. Heeft u inte­res­se? Geef dit door bin­nen de afde­ling of stuur een mail naar onze secretaris.

Wij reke­nen op uw komst naar de ALV!