ACZ tekent een sponsorovereenkomst met Mars McLennan

ACZ tekent een sponsorovereenkomst met Mars McLennan

ACZ tekent een sponsorovereenkomst met MarsH McLennan

In 2022 heeft ACZ een spon­sor­over­een­komst gete­kend met Mar­sh McLen­nan. Mar­sh McLen­nan is de lei­der op het gebied van risi­co, stra­te­gie en men­sen en helpt klan­ten door een dyna­mi­sche omge­ving te navi­ge­ren via vier wereld­wij­de bedrij­ven. Als tegen­pres­ta­tie heeft ACZ het logo op de (nieu­we) shirts aan­ge­bracht en zul­len wij bij thuis­wed­strij­den de spon­sor pro­mo­ten, met een ban­ner of een vlag.

Ook Accorel heeft in 2022 weder­om een bedrag gespon­sord voor de kle­ding van ACZ. Ook daar zijn we heel blij mee, want het ont­wik­ke­len van de nieu­we huis­stijl en het geven van kor­ting op de nieu­we club­kle­ding voor de vrij­wil­li­gers heeft natuur­lijk wel kos­ten met zich meegebracht.

Dit jaar heeft de ver­ze­ke­raar Mar­sh McLen­nan aan­ge­ge­ven dat zij de over­een­komst met 3 keer 1 jaar wil ver­len­gen. Wat een goed nieuws! Van het spon­sor­be­drag kan ACZ alle trai­ners van ACZ van een (voor de trai­ner) gra­tis van een shirt blij­ven voor­zien. Dat heb­ben zij wel ver­diend! Een klei­ne blijk van waar­de­ring voor alle uren die zij geheel vrij­wil­lig langs de bad­rand staan om de leden te trai­nen, de trai­nin­gen voor­be­rei­den, de zwem­mers en ouders te woord staan, etc.

Heb je een bedrijf of werk je bij een bedrijf dat ACZ zou kun­nen en wil­len spon­so­ren, neem dan con­tact op met het bestuur om te bespre­ken wat de moge­lijk­he­den van spon­so­ring zijn.