Negen medailles voor ACZ 1 okt

Negen medailles voor ACZ 1 okt

Negen van de twaalf medail­les voor ACZ bij limie­ten­wed­strijd 1 okto­ber 2016

Zater­dag 24 okto­ber ver­trok­ken 30 mei­den en 1 jon­gen van ACZ  naar Zoe­ter­meer. Een record­aan­tal voor ACZ. Voor een aan­tal meis­jes was het de eer­ste wed­strijd. Heel span­nend.  Wat heb­ben zij met zijn alle een fan­tas­ti­sche pres­ta­tie gele­verd. Veel diploma’s in zowel de AGE1 als AGE2. De mees­ten van de meis­jes en jon­gen heb­ben ook hun limiet gehaald voor de Syn­chro­beat, het NK voor de Age1 en Age2.
De mei­den van ACZ gin­gen met negen van de twaalf medail­les naar huis: zowel in de Age1 als Age2 en Juni­o­ren won ACZ brons, zil­ver en goud.

Bij de juni­o­ren (30 deel­ne­mers) ging Lau­ra van Meel  met het GOUD naar huis, Hes­ter Cup met het ZILVER en Jade Mid­del­hof met het BRONS. Mar­leen werd ver­dien­ste­lijk 4e. Lisa van Ostaij­en, Emmy Bon­te en Kya­ra Titt ein­dig­den vlak na elkaar als 26e, 27e en 28e.

Bij de Seni­o­ren behaal­de Tha­ra een 14e plaats van de 29 deelnemers.

Bij de Age2 (69 deel­ne­mers) werd Lau­ra Sij­ben GOUDEN medail­le­win­naar, Maria Loren­zi­ni de ZILVEREN EN Floor Schal­len­berg de BRONZEN (+ Age2-diplo­ma).  De ande­re mei­den en jon­gen ein­dig­den als volgt: Dion­ne Sij­ben: 13e (+Age 2‑diploma)
Eli­ne Pen­ning: 16e (+ Age2-diploma)
Kin­csö Biró: 25e (+Age2-diplo­ma)
Tara Vyent: 33e (+ Age2-diploma)
Gio­van­ni van der Zon: 42e (+ Age2-diploma)

en heb­ben alle­maal hun limiet voor de Syn­chro­beat gehaald.

In de Age1 (45 deel­ne­mers) kreeg Mare Schal­len­berg de GOUDEN plak, Elif Teke de ZILVEREN en Maya Siro­bok­ov de BRONZEN plak.  In deze leef­tijds­ca­te­go­rie wer­den vervolgens:
5e Tua­na Özsahin
6e Nina van Rijs­wijk (met Age1-diploma)
8e Mar­lous Ardon
13e Kya­ra Özsa­hin (met Age1-diploma)
15e Kya­ra Alexan­der (met Age1-diploma)
22e Rosa­lie Siro­bok­ov (met Age1-diploma)
Alle­maal heel goed gedaan!

Ver­der deden in deze cate­go­rie Bui­ten Mede­de­ling (BM) mee:
Yin­ly Titt, Don­na Poot, Fem­ke Maer­tens en Esther Lan­ser. Zij behaal­den hun Age1-diplo­ma en stro­men door naar de Age2.
Mary Kis­ters en Lesley-Anne Okker­se (ver­hin­derd) gaan vol­gen­de keer pro­be­ren hun Age1-diplo­ma te halen.