Grote Clubactie 2016

Grote Clubactie 2016

Bes­te zwemmers,

Zoals ieder jaar doet ACZ weer mee met de Gro­te Club­ac­tie. Zo kun­nen we geld ver­die­nen om leu­ke din­gen te doen met de vereniging.
De Gro­te Club­ac­tie 2016 is van­af 1 okto­ber 2016 begonnen!

Ieder­een heeft, als het goed is, inmid­dels een boek­je ont­van­gen. In het boek­je zit­ten loten die jul­lie kun­nen ver­ko­pen. De opbrengst gaat naar ACZ. Mocht je nog geen boek­je heb­ben ont­van­gen, vraag dan even na bij je trai­ner of iemand van de afdelingscommissies.

Let op:
1. Zet je naam op het boek­je, zodat we kun­nen zien wie hoe­veel geld heeft opgehaald.
2. Men­sen kun­nen een een­ma­li­ge mach­ti­ging invullen.
3. Con­tro­leer of de hand­te­ke­ning is gezet (pas dan kan het geld wor­den afgeschreven).
4. Je kunt per direct begin­nen met verkopen.
5. Men­sen die loten kopen, maken kans op leu­ke prij­zen, zoals een reis of een fiets. Hoofd­prijs is 100.000 euro!
6. De trek­king is op don­der­dag 8 decem­ber 2016. Prijs­win­naars ont­van­gen auto­ma­tisch hun prijs.
7. Ieder­een die 20 of meer loten ver­koopt, krijgt een gra­tis kaartje voor Slag­ha­ren, Bob­be­jaan­land of een kaartje voor ‘Schip­hol behind the scenes’.

Inle­ve­ren
Je kunt je boek­je (voor­zien van je naam!) inle­ve­ren bij je trai­ner of in de spe­ci­a­le Gro­te Club­ac­tie doos bij de prij­zen­kast in de kan­ti­ne. Het boek­je moet uiter­lijk vrij­dag 11 novem­ber 2014, maar het liefst eer­der wor­den ingeleverd.

Ten­slot­te
Alvast heel veel suc­ces met het ver­ko­pen van de loten! Hoe meer men­sen er mee doen, hoe meer leu­ke din­gen we kun­nen doen met de ver­e­ni­ging (zoals een zwem­kamp, bow­lin­g­avond of BBQ). Dank jul­lie wel voor het meedoen!

Spor­tie­ve groe­ten van de afdelingscommissies,

Syn­chroon, Ele­men­tair, Wed­strijd en Recre­a­tief zwemmen.