OPEN DAG 15 januari — synchroonzwemmen

OPEN DAG 15 januari — synchroonzwemmen

Op zon­dag 15 janu­a­ri orga­ni­seert de afde­ling syn­chroon­zwem­men van de zwem­ver­e­ni­ging ACZ een open dag. Dit is een gewel­di­ge kans om ken­nis te maken met deze bij­zon­de­re tak van sport. ACZ is een suc­ces­vol­le ver­e­ni­ging. Zo heb­ben wij een gro­te groep recre­an­ten sport­sters en sport­sters die uit­ko­men op het hoog­ste niveau. Maar liefst 5 mei­den zwem­men op dit moment bij Jong Oran­je en Jong Oran­je II.
Tij­dens de open dag wor­den er ver­schil­len­de demon­stra­ties gezwommen
en kan er deel wor­den geno­men aan ver­schil­len­de work­shops. Zo leer je
bij­voor­beeld figu­ren in het water te maken en te zwem­men op muziek.
Ver­geet dan ook niet je bad­kle­ding mee te nemen.
Waar en wanneer
Zon­dag 15 janu­a­ri van 15.00–17.00 uur
Zwem­bad de Blinkert.
Vale­ri­us­ron­deel 700, 2902 CT Capel­le aan den IJssel.

Aan­mel­den
Ben je tus­sen de 5 en 12 jaar en heb je je A‑diploma? Meld je dan aan voor de open dag! Je kunt je aan­mel­den voor de open dag en work­shops door een mail te stu­ren naar aczsynchro@gmail.com. Mocht je op deze dag niet kun­nen dan kan je altijd een mail­tje stu­ren om een ande­re dag een keer­tje mee te doen.
Wil je alleen naar de demon­stra­ties komen kij­ken, dan kan dat natuur­lijk ook.
De toe­gang is gratis.

OPEN DAG 15 JANUARI 2017