Brons op NK Senioren — 29 januari

Brons op NK Senioren — 29 januari

Zon­dag 29 janu­a­ri behaal­den Mano­lya Yapar en Kim Schal­len­berg met hun duet de BRONZEN plak op het NK Seni­o­ren. Hes­ter Cup werd met haar solo vijf­de en Mar­leen Brand­horst en Lau­ra van Meel zwom­men met hun duet naar de 7e plaats. 

Onder het publie­ke­lijk oog van ouders, mede­zwem­sters en fans van ACZ namen Mano­lya en Kim het met hun KNZB-duet tij­dens het NK op tegen het ande­re KNZB-duet van Rebec­ca Duy­ve­man en Vivi­en­ne van Een­en­naam. Tech­nisch en Artis­tiek wer­den Mano­lya en Kim hoger gewaar­deerd dan Rebec­ca en Vivi­en­ne. Alleen op moei­lijk­heid had een twee­tal jury­le­den niet in de gaten dat het duet van Mano­lya en Kim en het­zelf­de was als dat van Rebec­ca en Vivi­en­ne, maar dan met wat moei­lij­ke­re onder­de­len erin. Dit heeft tot resul­taat gehad, dat Rebec­ca en Vivi­en­ne twee­de wer­den en Mano­lya en Kim er met het BRONS naar huis gin­gen. Geluk­kig heb­ben de bonds­coa­ches dit ook goed opgepakt.


Lau­ra van Meel en Mar­leen Brand­horst zwom­men een ver­fris­send, dyna­misch duet, dat veel spon­ta­ne reac­ties van het publiek ople­ver­de. Zij wer­den zevende.

Hes­ter Cup zwom haar solo met veel gra­tie. De eer­ste wed­strijd met deze solo maak­te het extra span­nend voor haar. Zij behaal­de een mooie vijf­de plaats.

Deze span­nen­de dag werd door7 ACZ-leden en fans afge­slo­ten met een gezel­lig geza­men­lijk eten­tje in het Wereld­res­tau­rant Enjoy.