Verslag ONMK

Verslag ONMK

Afge­lo­pen week­end werd het Open Neder­land­se Mas­ter Kam­pi­oen­schap lan­ge baan gezwom­men in het Pie­ter van den Hoog­en­band zwem­sta­di­on in Eind­ho­ven. Over het hele week­end ver­spreid heb­ben negen van onze mas­ter­zwem­mers hun uiter­ste best gedaan om snel­le tij­den neer te zet­ten op de ver­schil­len­de afstan­den. Voor ACZ begon het toer­nooi goed op vrij­dag; Roos werd Neder­lands Mas­ter­kam­pi­oen in de cate­go­rie 40+ op de 100m rug­slag en Savi­ël scherp­te zijn per­soon­lij­ke records aan op zowel de 50m vlin­der­slag als de 100m vrije slag.

Op zater­dag waren we nog ster­ker ver­te­gen­woor­digd, met maar liefst zes zwem­mers die aan de start ver­sche­nen. Met de 4x100m wis­sel­slag esta­fet­te bij de dames 100+ pak­te ACZ met Roos, Anna, Maris­ka en Pien dik de gou­den medail­le! En ook voor Roos indi­vi­du­eel was er weer suc­ces. Zij kon een kam­pi­oen­schaps­ti­tel op de 200m vlin­der­slag op haar naam schrij­ven. Bart en Anna zwom­men de 100m school­slag, waar­op Anna haar PR eve­naar­de en Bart zelfs met 2 secon­den zijn PR aan­scherp­te. Ver­der werd de 50m rug­slag nog gezwom­men door Iris en Maris­ka, en waag­de Jeroen zich dap­per aan de 200m vlin­der­slag en 200m vrije slag. De dames 100+ esta­fet­te­ploeg zwom als kers op de taart op de 4x50m vrije slag met Maris­ka, Roos, Iris en Pien nog naar een mooie twee­de plek.

En daar bleef het niet bij, want op zon­dag­och­tend stel­den Savi­ël, Jeroen, Bart en Rut­ger de zil­ve­ren medail­le vei­lig op de 4x100m vrije slag 100+ esta­fet­te, waar­bij Savi­ël zijn PR van vrij­dag nog eens aan­scherp­te. Ver­der wist Roos haar der­de indi­vi­du­e­le kam­pi­oens­ti­tel bin­nen te sle­pen, dit maal op de 200m rug­slag. Ook behaal­de ze op haar vier­de indi­vi­du­e­le afstand een zil­ve­ren medail­le op de 100m vlin­der­slag. De laat­ste medail­le voor ACZ was voor Savi­ël, die in een nieuw PR naar een mooie der­de plek op de 50m vrije slag in de leef­tijds­ca­te­go­rie 20+ zwom. Ook Iris en Jeroen zwom­men de 50m vrije slag. Op de laat­ste indi­vi­du­e­le afstand, de 50m school­slag, heb­ben Bart en Savi­ël mooie pres­ta­ties neer­ge­zet. Het toer­nooi werd afge­slo­ten met de 4x50m gemeng­de wis­sel­slag esta­fet­te 100+, waar­bij Roos, Bart, Iris en Savi­ël een mooie 5e plek behaal­den. Dit moest uiter­aard gevierd wor­den met een brood­je kro­ket. Al met al een heel geslaagd weekend!